Mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

Mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

Mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt) là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về việc thanh toán công trái bằng tiền mặt. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin số phiếu thanh toán, thanh toán lãi, tổng số thanh toán... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê thanh toán công trái tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt) như sau:

KBNN: ..................

Mã Kho bạc: ...................
Bàn trái phiếu số: .............

Mẫu số C7-08/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số: ...........................

BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TRÁI

(Bằng tiền mặt)

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành: .................................

Loại: ....................................

Kỳ hạn: ................ Lãi suất: ................

Đơn vị: ………

STT

Số phiếu thanh toán

Loại mệnh giá, sê ri

Số tờ

KBNN phát hành

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

20.000 đồng

8

- AU…

……

50.000 đồng

6

- AV…

-BU…

100.000 đồng

5

-AW…

…..

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ: ...........................................................................................

Thủ quỹ

Kế toán bàn trái phiếu

Trưởng bàn

Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

Mẫu số C7-08/KB bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt)

Đánh giá bài viết
1 88
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo