Mẫu 1B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ban hành các biểu mẫu theo quy trình kết nạp Đảng và công nhận Đảng chính thức. Biểu mẫu 1B-KNĐ về quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục cũng là một trong các biểu mẫu đó được ban hành vào ngày 18/01/2022. Mời bạn đọc tham khảo và tải về trong bài viết của Hoatieu.vn.

1. Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục là gì?

Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức; xác định lại ngày được kết nạp (kể cả kết nạp lại), ngày được công nhận chính thức và ghi vào quyết định.

2. Mẫu 1B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên

Mẫu 1A-HKN theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

TỈNH ỦY (tương đương)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số -QĐ/TU…

……………, ngày …… tháng …… năm ..

QUYẾT ĐỊNH

công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục) kết nạp đảng viên 14

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điểm 4 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương;

- Xét thấy, các cấp ủy có thẩm quyền …………………… đã khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục) kết nạp đảng viên; đồng chí …………………… đủ tiêu chuẩn, điều kiện được kết nạp vào Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ Quyết định kết nạp đảng viên số ...-QĐ/HU(ĐU), ngày.... của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương).

Điều 2: Công nhận đồng chí ... là đảng viên của Đảng; ngày kết nạp vào Đảng là ngày ……

Điều 3: Giữ nguyên các tài liệu hợp lệ trong hồ sơ đảng viên của đảng viên …………… trước đây; đồng thời bổ sung các tài liệu trong quá trình làm lại thủ tục vào hồ sơ đảng viên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (Đảng ủy), Đảng ủy ……………………………………… Chi bộ ............................................. và đồng chí ……………..……….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Mẫu này được sử dụng cho cả cấp tỉnh và cấp huyện (hoặc tương đương); cả trong trường hợp ban hành Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp lại đảng viên (thay “Căn cứ Điểm 4...” thành “Căn cứ Điểm 3 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương”).

___________________

14 Sai quy định về thủ tục hoặc thẩm quyền hoặc cả thủ tục và thẩm quyền

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 1B-HKN

Dựa trên Mẫu Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu quyết định hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:

- Phần tiêu đề: Ghi tên Tỉnh Ủy, số công văn ban hành, góc trên cùng bên phải ghi: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"

- Phần nội dung: Ghi đầy đủ các căn cứ ban hành quyết định, Ghi số quyết định kết nạp đảng viên được hủy bỏ, ghi tên của Đảng viên được công nhận, ngày kết nạp Đảng,....vào các phần đang để trống trong mẫu.

- Cuối cùng phần bí thư hoặc phó bí thư ký tên, đóng dấu.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 51
0 Bình luận
Sắp xếp theo