Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri được ban hành kèm theo Nghị định 54/2018/NĐ-CP về lấy ý kiến cử tri về thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Phiếu lấy ý kiến cử tri số 1

Mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri

HUYỆN VÂN ĐỒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND XÃ/ THỊ TRẤN

…………… ………….

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày.... tháng.... năm....

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về việc lấy ý kiến Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế

Ủy ban nhân dân xã (thị trấn)…………..……lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn tại thôn (bản, khu phố):………

Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………

STT

Họ và tên cử tri trong hộ

Quan hệ với chủ hộ

Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Vân Đồn

Ghi chú

Đồng ý

Không đồng ý

1

Chủ hộ

2

3

4

5

6

7

8

Ý kiến khác (nếu có) :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(Lưu ý: 1. Phiếu được đóng dấu của UBND xã góc trái phía trên và dùng cho các cử tri trong một hộ gia đình.

2. Nếu đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô đồng ý, nếu không đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô không đồng ý, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô không đồng ý và đồng ý là phiếu không hợp lệ đối với cử tri đó.

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

2. Phiếu lấy ý kiến cử tri số 2

(1)ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
(2)……
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Xã (phường, thị trấn) …(2).., ngày tháng năm ….(3)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về việc thành lập (giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới) đơn vị hành chính(4)

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ, sau khi Đề án thành lập (giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới) đơn vị hành chính...(5). được xây dựng, đề nghị cử tri cho ý kiến về việc ………… (4) ……………

(Địa chỉ hộ gia đình ……………………………………………………………………)

STT

Họ và tên

Thành lập (giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới) ĐVHC(6)

Thành lập (giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới) ĐVHC...(6) (nếu có)

Thành lập (giải thể nhập, chia, điều chỉnh đa giới) ĐVHC...(6) (nếu có)

Ký tên

Đồng ý

Không đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Văn...(7)

2

Nguyễn Thị...(7)

Ý kiến khác (nếu có): ………………………………..………………………………

Lưu ý:

1. Phiếu dùng cho các cử tri trong một hộ gia đình.

2. Nếu đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô đồng ý, nếu không đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô không đồng ý, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô không đồng ý và đồng ý là phiếu không hợp lệ đối với cử tri đó.

3. Đề án .(5). và bản tóm tắt đề án đã được đăng tải trên cổng (trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã./.

(1) Đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân cấp xã;

(2) Tên của đơn vị hành chính cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri;

(3) Ghi ngày, tháng, năm phát hành phiếu lấy ý kiến;

(4) Nội dung lấy ý kiến (ví dụ: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện... và thành lập thị trấn...);

(5) Tên đề án;

(6) Đơn vị hành chính được thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính có liên quan trực tiếp đến đơn vị hành chính cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri;

(7) Tên các cử tri trong cùng một hộ gia đình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.673
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo