Mẫu hợp đồng tuyển lao động 2024

Mẫu hợp đồng tuyển lao động là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thời gian và phương thức tuyển lao động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung ứng lao động 2024 mới nhất tại đây.

1. Hợp đồng cung ứng lao động là gì?

Theo Điều 19 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định: Hợp đồng cung ứng lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với bên nước ngoài tiếp nhận lao động về điều kiện, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động và có những nội dung sau đây:

a) Thời hạn của hợp đồng;

b) Số lượng người lao động; ngành, nghề, công việc phải làm; độ tuổi của người lao động;

c) Nước tiếp nhận lao động;

d) Địa điểm làm việc nếu hợp đồng ký với người sử dụng lao động ở nước ngoài;

đ) Điều kiện, môi trường làm việc;

e) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

g) An toàn, vệ sinh lao động;

h) Tiền lương, tiền công, chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động;

i) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại;

k) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản;

l) Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

m) Điều kiện chấm dứt hợp đồng của người lao động trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

n) Tiền dịch vụ được bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả (nếu có);

o) Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại;

p) Trách nhiệm của các bên khi người lao động gặp rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

q) Trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết vấn đề phát sinh đối với người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

r) Cơ chế, thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp;

s) Thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

2. Mẫu hợp đồng cung ứng lao động theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH

Mẫu hợp đồng tuyển lao động theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH 
Mẫu hợp đồng tuyển lao động theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH

Hiện nay, mẫu hợp đồng tuyển lao động mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật là mẫu số 02 được ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu số 02

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/ĐKHĐ

……….., ngày ….. tháng…. năm 20…..

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

1.Tên doanh nghiệp: .................................................

- Tên viết tắt:…..........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................

- Điện thoại: ....................E-mail:..……….…; Địa chỉ trang thông tin điện tử:………….

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số ………...... ngày ............... tháng ................... năm .....................

- Người đại diện theo pháp luật:…………………........

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại ….......... ký ngày …...../......./........ với bên nước ngoài tiếp nhận lao động (tổ chức dịch vụ việc làm/người sử dụng lao động ở nước ngoài):…………………………

- Địa chỉ: .....................................................................

- Điện thoại: ………………; Fax:..........................; E-mail: ..……………

- Người đại diện: ......................; Chức vụ: ................

3. Nội dung:

- Người sử dụng lao động: ……………………………

- Địa chỉ: .....................................................................

- Điện thoại: ………; Fax:..................; E-mail: ..………

- Người đại diện : ................; Chức vụ: .......................

- Thời hạn hợp đồng lao động:…….............................

- Số lượng:……………..., trong đó nữ:…………………

- Ngành, nghề:................. trong đó số có nghề:……....

- Địa điểm làm việc: ………………………..…………….

- Thời giờ làm việc:...............; Thời giờ nghỉ ngơi:…….

- An toàn, vệ sinh lao động:………………………………

- Tiền lương/tiền công:...................................................

- Các phụ cấp khác, tiền thưởng:……….........................

- Tiền làm thêm giờ:……………………………………..….

- Các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động:……………

- Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt:.............................................

- Các chế độ bảo hiểm:.....................................................

- Tiền dịch vụ được bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả (nếu có)........................

- Các chi phí do bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả (nếu có)………………….

- Hỗ trợ khác:……….........................................................

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:

- Tiền dịch vụ:....................................................................

- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại:...........................

- Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước:....................

- Chi phí khác:

+ Bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ (nếu có): …………

+ Khám sức khỏe: …………………………………..

+ Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): …………….…

+ Hộ chiếu, Lý lịch tư pháp:....................................

+ Thị thực (visa):.....................................................

- Tổng cộng:............................................................

5. Các thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:

- Ký quỹ:..................................................................

- Bảo lãnh:...............................................................

6. Thời gian tuyển chọn:……. tháng (không quá 12 tháng kể từ ngày chấp thuận đăng ký hợp đồng cung ứng lao động)

7. Thời gian dự kiến xuất cảnh: tháng ........../........

8. Hồ sơ gửi kèm theo:………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu hợp đồng tuyển lao động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOẶC HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

- Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Hôm nay, ngày tháng năm........, tại......................................... chúng tôi gồm:

Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng/được cung ứng lao động:

- Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................

- Chức vụ:........................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................

- Điện thoại:.....................................................................................................

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm........ hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm...........:

- Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................

- Chức vụ:........................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................

- Điện thoại:......................................................................................................

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

Điều 1: Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

- Tổng số lao động đề nghị bên B cung ứng hoặc tuyển:..... người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với nội dung sau:

+ Số lao động cần tuyển:

+ Độ tuổi:

+ Giới tính:

+ Sức khoẻ

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính...):

- Các thông tin về nơi làm việc:

+ Địa điểm làm việc:

+ Thời hạn hợp đồng lao động:

+ Thời gian bắt đầu làm việc:

+ Thời gian thử việc:

+ Điều kiện làm việc:

+ Mức lương:

+ Các chế độ khác:

Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:

- Phương thức bàn giao:

- Thời gian bàn giao:

- Địa điểm bàn giao:

- Thanh toán phí, lệ phí:

Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển lao động theo đúng yêu cầu của bên A.

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;

- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến........... Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Đại diện bên A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu hợp đồng tuyển lao động, hay còn gọi là mẫu hợp đồng cung ứng lao động 2024 mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục  Biểu mẫu: Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý nhé.

Đánh giá bài viết
5 9.368
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo