Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng là mẫu bản hợp đồng về việc tư vấn lập quy hoạch xây dựng. Mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản hợp đồng của hai bên, hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên... Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở nông thôn

Mẫu giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Nội dung cơ bản của Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.........

HỢP ĐỒNG

Số....../HĐ-XD

Về việc: TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số ...../2005/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ.... (các quy định khác của pháp luật có liên quan);

Căn cứ Quy định của Bộ Xây dựng về: (định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, định mức chi phí khảo sát, định mức chi phí thiết kế,...);

Theo văn bản (quyết định, phê duyệt, đề nghị) hoặc sự thỏa thuận của......

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm..... tại................ chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. Các bên ký hợp đồng:

1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

- Tên đơn vị:..........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):.................................

- Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:..... (nếu có)...........................................................

- Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:...........

- Mã số thuế:.........................................................................................................

- Thành lập theo quyết định số: hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm....

- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có)...................................................................

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

- Tên đơn vị:..........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

- Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):.................................

- Điện thoại:….; Fax:……; Email:.... (nếu có)............................................................

- Số hiệu tài khoản giao dịch tại tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị:.......

- Mã số thuế:……...................................................................................................

- Thành lập theo quyết định số: hoặc đăng ký kinh doanh cấp ngày.... tháng.... năm....

- Theo văn bản ủy quyền số.... (nếu có) ..................................................................

- Chứng chỉ năng lực hành nghề số:... do... cấp ngày.... tháng.... năm....

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc phải thực hiện:

Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc với các yêu cầu về sản phẩm phải đạt được như sau:

1.1. Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng: có nội dung chủ yếu được ghi trong Luật xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bao gồm:

- Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng vùng theo khoản 2, Điều 15 Luật Xây dựng và Điều 9 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng;

- Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch xây dựng đô thị, gồm: Sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch chung xây dựng đô thị theo Điều 20, Luật Xây dựng và Điều 17 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng; sản phẩm của hợp đồng lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo Điều 24 Luật Xây dựng và Điều 26 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng;

- Sản phẩm của Hợp đồng lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo Điều 29 Luật Xây dựng và Điều 34 Nghị định quản lý quy hoạch xây dựng.

1.2. Sản phẩm của Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 37 Luật Xây dựng và theo Điều 6, Điều 7 Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.3. Sản phẩm của Hợp đồng khảo sát xây dựng là báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 48 Luật Xây dựng và Điều 8 Nghị định về quản lý chất lượng công trình.

1.4. Sản phẩm của Hợp đồng thiết kế xây dựng công trình, bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng và Điều 13, Điều 14 Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.5. Sản phẩm của Hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình: thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công xây dựng và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công. Theo dõi, kiểm tra về: khối lượng thi công; chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn của thiết kế được duyệt; tiến độ thực hiện; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

1.6. Sản phẩm của Hợp đồng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: là việc hoàn thành các nhiệm vụ của quản lý dự án được Bên giao thầu giao.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
6 8.064
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo