Mẫu giấy mời tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị 2024 mới nhất

Mẫu giấy mời về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị là mẫu giấy mời được lập ra để mời tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị. Giấy mời tham dự cuộc họp, hội nghị được dùng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp.  Mẫu giấy mời nêu rõ người được mời, thời gian và địa điểm diễn ra hội nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Nội dung chính trong giấy mời tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị

Tùy theo nội dung hội nghị cũng như đối tượng được mời, giấy mời tham dự và chỉ đạo hội nghị sẽ có cách sắp xếp, thể thiện thông tin khác nhau, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các nội dung chính sau đây.

- Thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời:

Thông tin của người mời phải ghi rõ ràng, đầy đủ họ tên, số điện thoại, chức vụ… để người nhận được Giấy mời hội nghị biết rõ được ai là người đã mời.

- Thông tin của Cơ quan, tổ chức hoặc người được mời:

Ở phần này, người viết cần phải nêu rõ thông tin đầy đủ của cơ quan, tổ chức hay người được mời. Ví dụ như đối với trường hợp mời cá nhân thì phải nêu rõ họ và tên, chức vụ của người được mời: Ông Nguyễn Văn A, chức vụ: Giám đốc.

- Nội dung hội nghị:

Đây là phần quan trọng của Giấy mời giúp người được mời hình dung ra được nội dung của buổi hội nghị từ đó chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu phù hợp khi tham dự hội nghị.

- Thời gian và địa điểm:

Trong Giấy mời hội nghị không thể thiếu thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức hội nghị. Bên tổ chức phải có kế hoạch cho địa điểm cũng như thời gian diễn ra hội nghị để đảm bảo người được mời tham gia đúng giờ, đúng địa điểm, đồng thời thể hiện được tính chuyên nghiệp.

2. Giấy mời tham dự và chị đạo cuộc họp/ hội nghị 2024

Mẫu giấy mời về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị
Mẫu giấy mời về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị

UBND TỈNH .....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................/GM-SGD&ĐT

..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí … (3) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ….....................................................................................................

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

3. Mẫu giấy mời tham dự và cuộc họp, hội nghị chung

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GM- … (3)…......(4)......, ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

--------------

...............(2) ..............trân trọng kính mời:...........

Ông (bà) .......................................(6) ...............

Tới dự ..................................(7) ..........................

..........................................................................

Thời gian:...........................................................

Địa điểm ............................................................

..........................................................................

.......................................................................... ./.

Nơi nhận:

- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

4. Mẫu giấy mời về việc tham dự họp/ hội nghị

UBND TỈNH ............... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ................/QĐ-SGD&ĐT..........., ngày...tháng...năm...

GIẤY MỜI
Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1)
…………………. (2)………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

- … (3) …

- … (4) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ......…......................................................................

Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3), (4) Các cơ quan thông tấn báo chí.

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới

Trên đây là Mẫu giấy mời tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11.416
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo