Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài là mẫu đơn đề nghị được tổ chức, văn phòng đại diện lập ra và gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để đề nghị về việc cấp giấy phép lao động nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của đơn vị, tổ chức đại diện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài tại đây.

Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài như sau:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN .......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

Số:......./......./.........

V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

................., ngày....tháng....năm.....

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp, tổ chức: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN .....................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................

Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................

Cơ quan cấp: Sở Công thương – UBND thành phố Hà Nội Ngày cấp: .......................

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): đại diện cho ..................................... tại Việt Nam.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cấp giấy phép lao động cho Ông (bà): ................................................................. Quốc tịch: ...........................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................

Trình độ chuyên môn: ............................................................................................

Chức danh công việc: ............................................................................................

Thời gian làm việc từ ngày: ......./......../......... đến ngày: ............./........../..............

Lý do ông (bà): ................................................................... làm việc tại Việt Nam: Trực tiếp Quản lý, điều hành hoạt động của văn phòng đại diện ............................................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
3 2.321
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo