Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Mẫu lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Mẫu lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm là mẫu lệnh được lập ra để ra lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, bưu kiện. Mẫu lệnh thu giữ nêu rõ đồ được thu giữ, người nhận, người gửi... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh thu giữ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

LỆNH THU GIỮ KHẨN CẤP

THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM

Tôi: ............................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................

Căn cứ .....................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra và không thể trì hoãn được;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Thu giữ khẩn cấp (1) ...............................................................................

Tại (2) đề tên: ..........................................................................................

Người gửi: ..............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Người nhận: ..........................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................

Phân công ông/bà: .................................................. có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu (2) ........................................................ có trách nhiệm thi hành Lệnh.

Nơi nhận:

- VKS ………………….

- ……………………….

- …………………………….

- Hồ sơ 02 bản.

.............................................

(1) Ghi rõ thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

Mẫu lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Mẫu lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Đánh giá bài viết
1 67
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo