Mẫu thông báo về việc khám xét khẩn cấp

Mẫu thông báo khám xét khẩn cấp

Mẫu thông báo khám xét khẩn cấp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc khám xét khẩn cấp. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin đối tượng bị khám xét... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo khám xét khẩn cấp như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

THÔNG BÁO

Về việc khám xét khẩn cấp

Kính gửi:.........................................................................

Căn cứ (*) ..............................................................................................

Xét thấy không thể trì hoãn được,

Căn cứ Điều 192 và khoản 2 Điều 193 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ............ đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp ......................................................... số:................ ngày........tháng ........ năm.... tại ............................. đối với:

Họ tên: .......................................................................... Giới tính: .........

Tên gọi khác: ..........................................................................................

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại: .................................

Quốc tịch:.................................; Dân tộc:...............................; Tôn giáo: ...........

Nghề nghiệp: ..........................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ............................................................

cấp ngày ......... tháng .......... năm ........................ Nơi cấp: ..................

Nơi cư trú: ..............................................................................................

Việc thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp kết thúc vào hồi ....... ngày .......tháng ....... năm ....

Cơ quan ....................................................... thông báo cho Viện kiểm sát ....................... biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

................................................

(*) Ghi rõ căn cứ để ra Lệnh khám xét người, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện quy định tại Điều 192 BLTTHS.

Mẫu thông báo khám xét khẩn cấp

Mẫu thông báo khám xét khẩn cấp

Đánh giá bài viết
1 196
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo