Top 10 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2023-2024

Top 10 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2023-2024 kèm đáp án, bao gồm 10 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi giữa kì. Mời các em tham khảo

Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2 bao gồm các dạng đề bài có trong Chương trình toán lớp 3 học kì 2, được biên soạn phù hợp với năng lực của các em học sinh lớp 3. Qua đó, giúp các em ôn tập và thuần thục với các dạng bài tập sẽ xuất hiện trong Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Toán tới đây. Mời bạn đọc tham khảo và tải file về máy để xem đầy đủ 10 đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 mới nhất.

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A. 9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

2. Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2020-2021

- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

3. a) Đặt tính rồi tính:

7368 – 5359

………………..

………………..

………………..

1405 x 6

………………..

………………..

………………..

b) Tìm x:

2009 : x = 7

………………..

………………..

………………..

4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

5. Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 1

1.

a, C. 9090

b, C. 7852; 7582; 7285; 7258

2.

- Bán kính OA, OB

- Đường kính AB

- O là trung điểm của AB

3.

a, 7368 – 5359 = 2009

1405 x 6 = 8430

b, 2009 : x = 7

x = 2009 : 7

x = 287

5.

a) Những tháng nào có 30 ngày là: tháng 4, 6, 9, 11

b) Những tháng nào có 31 ngày: tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 2

MÔN: TOÁN - Thời gian: 40 phút

Bài 1.(1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (M1)

a) Số liền trước số 2000 là:

A. 2001

B. 2099

C. 1999

D. 1899

b) Cho dãy số 4793; 4739; 4379; 4397. Hãy sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Bài 2. Đặt tính rồi tính (M2)

a) 4839 + 3624

...........................

........................... ........................... ...........................

b) 9090 - 1989

........................

........................ ........................ ........................

c) 476 x 4

.........................

......................... ......................... .........................

d) 2240 : 7

...........................

...........................

...........................

a) 5294 + 879

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

b) 9900 - 9099

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

c) 526 x 37

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

d) 5569 : 8

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

...........................

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (M1)

a) Số La Mã IX đọc là:

A. Chín

B. Tám

C. Mười một

D. Mười

b) Ngày 29 tháng 3 năm 2018 là ngày thứ năm. Ngày 03 tháng 4 cùng năm là thứ mấy?

A. thứ ba

B. thứ tư

C. thứ năm

D. thứ sáu

Bài 4. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB sau đây (điền M dưới vạch phù hợp)

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 5. (2 điểm)

a) Tìm y:

y x 9 = 2772 : 2

b) Tính giá trị biểu thức:

1753 x (482 : 2 - 237)

Bài 6. Điền vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì II lớp 3 môn Toán

Đồng hồ A chỉ…………………………

………………………………………..

Bài 7. Có 3 xe chở dầu, mỗi xe chở được 2790l dầu. Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 8. Điền đáp án đúng vào chỗ chấm.

Cứ 60 cái bánh đựng đều trong 5 hộp. Cô giáo mua về cho lớp 3A 6 hộp bánh như vậy và chia đều cho học sinh, mỗi học sinh 2 cái. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề thi giữa học kì II lớp 3 môn Toán 2021

  • Trong hình bên, MN là đường kính.
  • Trong hình bên, OQ là bán kính.
  • Trong hình bên, OP là đường kính.
  • Trong hình bên, Q là tâm của hình tròn.

2.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 2

Bài 1:

a, C. 1999

b, Thứ tự đúng: 4379; 4397; 4739; 4793.

Bài 2:

a) 4839 + 3624= 8463

b) 9090 - 1989= 70101

c) 476 x 4= 1904

d) 2240: 7= 320

Bài 3:

a, A. Chín

Bài 4,5: Học sinh tự giải

Bài 6:

Đồng hồ A chỉ: 13 giờ 50 phút hay 2 giờ kém 10 phút

Bài 7. Có 3 xe chở dầu, mỗi xe chở được 2790l dầu. Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng. Hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số dầu ở cả 3 xe là:

2790 x 3 = 8370 (lít)

Mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu lít dầu là:

8370 : 9 = 930 (lít).

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 3

Câu 1: 1 Điểm.

a. Số liền sau của 6359 là:

A. 6358

B. 6349

C . 6360

D .6369

b, Trong các số: 8572, 7852 -5872 – 8752 số lớn nhất là:

A -8572

B -8752

C -7852

D -5872

Câu 2: 1 điểm.

Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ 5, ngày 30 tháng 3 là thứ mấy?

Câu 3: 0,5 điểm.

Số gồm có 4 trăm, năm vạn, bảy ngàn, linh tám là:

A. 57408

B. 4578

C. 54708

D. 5478

Câu 4: 0,5 điểm

Số lớn nhất của số có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số, tích của chúng là:

A. 99990

B. 89991

C.9999

D. 10000

Câu 5: 1 điểm

Chu vi hình vuông là 20 m cạnh của chúng là:

A. 80m

B. 5m

C . 4m

D. 16m

II. Tự luận

Câu 1: 2 điểm. (Đặt tính và tính):

A. 1729 + 3815

B. 1927 x 4

C. 7280 – 1738

D. 8289: 9

Câu 2: 1 điểm.

Tìm Y: 4536 : Y = 9

Câu 3: 2 điểm.

Một trại gà trong 3 ngày thu được 3150 quả trứng. Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu được bao nhiêu quả trứng?

Câu 4: 1 điểm.

Em đọc tên các hình tam giác, tứ giác trong hình sau.

Đề thi giữa học kì II lớp 3

3.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 số 3

Câu 1:

- Đáp án: C . 6360

- Số lớn nhất: B -8752

Câu 2: Là chủ nhật

Câu 3:

A. 57408

Câu 4:

Đáp số: 99990

Câu 5:

Đáp số B. 5m

II. Tự luận

Câu 1:

B. 1729 + 3815 = 5544

B. 1927 x 4 = 7708

C. 7280 – 1738 = 5542

D. 8289 : 9 = 921

Câu 2:

Y = 504

4. Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2 số 4

A.Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1.Trong các số : 4257, 4725, 4572, 4527, số lớn nhất là:

  1. 4257 B.4725 C. 4572 D. 4527

Câu 2. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau).

  1. 720m B.640m C. 800m D. 900m

Câu 3. Tìm ?, biết: 8462 - ? = 762

A. ?=8700 B. ? = 6700 C. ? = 7600 ? = 7700

Câu 4. Số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 10101 B.10001 C. 10000 D. 11111

Câu 5.Hôm nay là thứ năm. Hỏi 10 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Thứ năm B. Thứ sáu C. Thứ bảy D. Chủ nhật

Câu 6. Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 33 tuổi B. 35 tuổi C. 34 tuổi D. 25 tuổi

Câu 7. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

A . a : 1 = a B. b : 1 = 1 C. a : 0 = 0 D. 1 : b = b

B.Tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

3561 + 5459 8215 – 3976 2317 × 4 1395 : 5

Câu 2. Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm

a) ...: 3=2864 b) ...× 2 = 9232 - 5986

Câu 3.Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 4 thùng như thế chứa bao nhiêu

lít nước?

Câu 4*. Trong một phép chia có dư, có thương là 1307, số dư là 6 và là số dư lớn nhất. Hỏi số bị chia của phép chia đó là bao nhiêu?

.......................

Tải file về máy để xem đầy đủ 10 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
40 15.498
0 Bình luận
Sắp xếp theo