Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước 2023 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước 2023 mới nhất được ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Khi kết thúc chương trình khuyến mãi mà không có người trúng thưởng, thương nhân phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước. Dưới đây là mẫu văn bản gửi kèm theo - Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước

Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước Mẫu số 09
Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước Mẫu số 09

Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước là mẫu số 09 được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật.

Mẫu số 09

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………… , ngày …… tháng ……. năm 20 ……

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: …………………………………..

- Căn cứ công văn số ……. ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian thực hiện khuyến mại);

- Căn cứ Quyết định số... ngày... tháng... năm... của.... về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Số tiền nộp: ……………………………….. (đồng) (gửi kèm bản sao giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước).

- Ngày nộp: ......................................................

- Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp: ............

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Người liên hệ: ………….Điện thoại: ..................

2. Quy định về việc xử lý giải thưởng của chương trình khuyến mại khi không có người trúng thưởng

Theo quy định của pháp luật, khi hết thời hạn khuyến mại của chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi mà không có người trúng thưởng thì: Thương nhân phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước.

Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại cho Thương nhân đăng ký chương trình khuyến mại.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp Khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại theo quyết định.

Trên đây là Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các quy định liên quan. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo