Mẫu bản tự khai lý lịch

Mẫu bản tự khai lý lịch

Mẫu bản tự khai lý lịch là mẫu bản tự khai lý lịch của cá nhân. Mẫu bản tự khai lý lịch nêu rõ những thông tin cơ bản của của cá nhân, quá trình hoạt động của bản thân từ khi 18 tuổi đến nay, quá trình tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, các mối quan hệ gia đình. Mẫu bản tự khai lý lịch thường được gửi kèm với phiếu lý lịch tư pháp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự khai lý lịch tại đây.

Sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất

Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng

Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ

Mẫu bản tự khai lý lịch

Mẫu bản tự khai lý lịch

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự khai lý lịch như sau:

BẢN TỰ KHAI LÝ LỊCH (1)

(Dùng cho người nước ngoài xin thường trú)

1. Họ và tên: ..................................................... 2. Giới tính: .................................

3. Sinh ngày..............tháng.............năm.............4. Quốc tịch: .................................

5. Nơi sinh: ...........................................................................................................

6. Dân tộc: ......................................................7: Tôn giáo: ...................................

8. Địa chỉ ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam: ...........................................

9. Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: số nhà .......đường/phố/thôn:...................phường/xã: ..............

quận/huyện: ............................................. thành phố/tỉnh: .....................................

10. Nghề nghiệp: ..................................................................................................

11. Nơi làm việc: tên cơ quan/tổ chức ...................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................

12. Trình độ:.........................................................................................................

Học vấn (bằng cấp, học vị): ..................................................................................

Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc):.......................................................................

Trình độ tiếng Việt (nói, đọc, viết):.........................................................................

13. Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 18 tuổi đến nay, từng thời gian làm gì, ở đâu): .........................

Tham gia tổ chức chính trị, xã hội (tên tổ chức, ngày tham gia, chức vụ hoặc chức danh trong tổ chức): ......................

14. Quan hệ gia đình:

- Cha: Họ tên: ................................................ sinh ngày......./...../.........

Quốc tịch: ........................ Nghề nghiệp: ..............................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................

- Mẹ: Họ tên: .................................................. sinh ngày ...../....../..........

Quốc tịch: ........................ Nghề nghiệp: ..............................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................

- Vợ/chồng: Họ tên:.......................................... sinh ngày..../...../...........

Quốc tịch: ....................... Nghề nghiệp: ...............................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................

- Con:

STT Họ tên Ngày sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay

- Anh, chị em ruột:

STT Họ tên Ngày sinh Quốc tịch Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật.

............., ngày.......tháng.......năm..........
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Bản tự khai lý lịch phải kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin thường trú là công dân cấp. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước khác trước khi đến Việt Nam, thì phải có thêm Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó đang thường trú cấp.

Đánh giá bài viết
9 12.977
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo