Ngày lễ Phật đản tụng kinh gì?

Nhân dịp mừng đại lễ Phật đản 2024, Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn các bài kinh dùng trong đại lễ Phật đản để tiến hành nghi thức lễ Phật đản.

Lễ Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Ngày lễ Phật đản thường được tổ chức vào ngày 8/4 âm lịch hoặc ngày 15/4 (rằm tháng  4) âm lịch hàng năm. Tuy nhiên về sau này hầu hết các nước thuộc Đại hội Phật giáo đều thống nhất lấy ngày 15/4 làm ngày tổ chức lễ Phật đản. Như vậy lễ Phật đản năm 2024 sẽ rơi vào ngày thứ sáu tức 22-5-2024. Dưới đây là một số bài kinh dùng trong đại lễ Phật đản các phật tử có thể tụng trong ngày địa lễ Phật đản 2024 để cuộc sống an lành hơn.

Các bài kinh tụng trong lễ Phật đản

Ngày lễ Phật Đản tụng kinh gì?

Lễ Phật Đản là ngày lễ quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và thường được tổ chức rất long trọng. Tại Việt Nam, lễ Phật Đản được Giáo hội Phật giáo tổ chức long trọng trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú như diễn hành, rước xe hoa, văn nghệ mừng sự ra đời của Đức Phật và các hoạt động từ thiện khác.

Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hóa Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nên được tổ chức long trọng, thu hút rất nhiều người tham gia, kể cả những người không có tín ngưỡng Phật giáo.

Vào ngày Phật Đản, các Phật tử thường đến chùa để phụ giúp làm công quả, nghe các bài thuyết về giáo lý nhà Phật để tự chiêm nghiệm cũng như tìm sự thanh tịnh cho tâm hồn. Nghi thức làm lễ Phật Đản cũng được cử hành rất long trong, gồm các bước như:

Niệm hương.

Tịnh pháp giới chơn ngôn.

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn.

Phổ cúng dường chơn ngôn.

Cúng hương.

Cầu nguyện.

Tán Phật.

Quán tưởng Phật.

Đảnh lễ.

Chú đại bi.

Tán Phật.

Tán lễ.

Đảnh lễ.

Kệ khánh đản.

Xưng tán hồng danh.

Kệ tắm Phật.

Kinh bát nhã ba la mật.

Chú vãng sanh.

Tứ hoằng thệ nguyện.

Tam quy y.

Ngoài ra, trong dịp này, Phật tử cũng có thể tự tổ chức cúng bái tại nhà, thông qua việc làm này, các Phật tử không chỉ thể hiện lòng hân hoan chào đón lễ Phật Đản mà còn tạo duyên cho người thân, bạn bè hay những người chưa biết đến Phật pháp được kết duyên lành với Tam Bảo. Khi tổ chức lễ Phật Đản tại nhà, Phật tử vẫn phải thực hiện đúng những nghi lễ và những điều kiêng kỵ trong ngày này như không sát sinh, thận trọng lời ăn tiếng nói, mọi người đều ăn chay, lau dọn vệ sinh nhà cửa và trang trí bàn thờ Phật thật đẹp và đọc kinh Phật Đản (hay còn gọi là kinh Phật Đản sanh).

Các bài kinh tụng trong lễ Phật đản

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ đề kiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa biển khổ mông mênh,
Chóng quay về bờ giác.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Kính lễ Thế Tôn
Giáo chủ Ta-bà
Tu tập nhiều kiếp lâu xa
Rồi từ Đâu-suất giáng thần
Giã từ ngôi vị quốc vương
Chuyên tâm ngồi thiền
Hàng phục ma quân
Một sáng sao mai vừa mọc
Đạo giác ngộ viên thành
Rồi hoằng pháp độ sanh.
Các bậc hiền thánh tu theo
Vô sanh đã chứng.
Chúng con quy hướng nhất tâm
Vô sanh sẽ chứng.
Hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng con trì
niệm hồng danh, xưng dương công đức của Người.
Kính xin Người từ bi gia hộ:
Ánh đạo vàng ngày càng tỏ rạng
Bánh xe pháp chuyển khắp muôn nơi
Tông phong mãi mãi vàng son
Tổ nghiệp đời đời vững mạnh
Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
Phật tử, tín tâm kiên cố.
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,
Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.
Năm châu an lạc, bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại.
Qui y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận!

LỄ PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới Đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời .
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến
Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật,
Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.
(1 lễ)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều
Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ
Sanh Di lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc
Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại
Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải
Chúng Bồ Tát. (1 lễ)

TÁN HƯƠNG

Lư vàng vừa bén,
Pháp giới hương bay,
Mười phương chư Phật thảy đều hay,
Theo gió cuốn mây bay,
Xin gởi lòng này,
Chư Phật nguyện về đây.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra gía ra.

Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ
ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha.

TÁN PHẬT.

Trên trời dưới đất không bằng Phật,
Thế giới mười phương cũng khó bằng,
Thế gian có gì con đã thấy,
Tất cả không ai bằng Phật vậy!
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

CHỦ LỄ VÀ TẤT CẢ ĐẠI CHÚNG ĐỒNG TỤNG

BÀI Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Chúng con cung kính nghe rằng:
Nhớ lại thuở xa xưa,
Đấng đại bi cứu thế,
Đức Bồ Tát Thiện Huệ,
Bổ xứ tại Ta Bà.
Từ cõi trời Suất Đà,
Quán nhơn duyên thời tiết,
Tịnh Phạn Vương cung khuyết,
Ứng mộng bà Ma Gia.
Cõi voi trắng sáu ngà,
Mang Thánh thai Bồ Tát,
Trong vườn hoa thơm ngát,
Một buổi sáng tinh sương.
Hoàng hậu đi dạo vườn,
Bỗng hạ sanh Thái tử,
Tin vui truyền khắp xứ,
Rằng Hoàng hậu sanh con.
Mừng vui cả nước non.
Hân hoan cùng vũ trụ,
Hàng chư thiên ca vũ,
Các tầng trời rải bông.
Tắm thân có nước chín rồng,
Đỡ gót có sen bảy đóa,
Ứng thân mở đường giáo hóa,
Linh tích báo việc độ sanh.
Ít có mộng đẹp điềm lành,
Chẳng không tình thương đạo đức,
"Trong ngoài thế gian đệ nhất,
Trên dưới trời đất độc tôn!"
Từ đó ...
Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn,
Người vật đợi Thầy truyền đạo,
Nhơn gian có thêm tôn giáo
Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.
Kiếp sống giảm bớt não phiền,
Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,
Phật Đản hôm nay khai mạc,
Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)
Hương thơm phụng hiến một lư,
Hoa quí cúng dường mấy phẩm,
Trước điện cúi đầu suy gẫm,
Công ơn giáo hóa cao dày.
Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,
Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,
Chớ tạo ác duyên đau khổ,
Nên xây thiện nghiệp an vui.
Gập ghềnh đường Thánh không lui,
Tăm tối ngõ phàm chớ tới.
Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,
Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh.
Thương người giúp vật như mình,
Trọng mạng quí thân của chúng,
Thực hiện từ bi diệu dụng,
Trau dồi trí tuệ thần thông.
Đạo nghiệp mong thuở thành công,
Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.
Hôm nay đón mừng Phật Đản,
Thành tâm tán tụng hồng danh,
Giờ này rước lễ giáng sanh,
Cung kính quan chiêm bảo tượng.
Vị thánh muôn đời vô thượng,
Bậc thầy ba cõi tối cao,
Giáng thần vằng vặc trăng sao,
Hạ sanh huy hoàng mặt nhật.
Chúng con cùng tất cả chúng sanh,
Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,
Sanh đời mạt pháp ít duyên,
Rất may gặp được Từ thuyền.
Tốt phước đón nhằm Pháp giá,
Mong ơn đạo sư giáo hóa,
Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,
Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.
Vui sống một đời giải thoát,
Cúi mong Thế Tôn Đại giác,
Từ bi tác đại chứng minh!
Phục nguyện:
Từ thệ không dời,
Pháp luân không chuyển,
Truyền cho chúng con,
Lời vàng Lộc Uyển.
Ban cho Phật tử,
Xe báu ngưu xa,
Nhà lửa mau ra,
Đường mê sớm thoát.
Pháp hội Linh Sơn man mác,
Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.
Rạng rỡ nhà thiền,
Vẻ vang họ Thích,
Nhơn thiên lợi ích,
Thế giới an vui.

TÁN

Tán lễ Thích Tôn,
Giáo chủ Ta Bà,
Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,
Thần giáng Hoàng gia,
Giã từ ngôi báu mẹ cha.
Dưới cây an tọa,
Hàng phục quân ma,
Thấy ánh sao Mai đạo thành,
Chuyển pháp luân,
Ba thừa Thánh chúng tu hành,
Vô sanh đã chứng,
Hiện tiền chứng đẳng tu hành,
Vô sanh sẽ chứng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lễ)

XƯỚNG LỄ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT.

(Chủ lễ xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhịp khánh hướng dẫn Phật tử đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)

1. Chí tâm đảnh lễ.

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,
Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

2. Chí tâm đảnh lễ.

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,
Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

3. Chí tâm đảnh lễ.

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,
Cỡi voi sáu ngà, trong lòng Mẹ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

4. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

5. Chí tâm đảnh lễ.

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

6. Chí tâm đảnh lễ.

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,
Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

7. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,
Thấy ánh sao mai, thành Bồ đề đạo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

8. Chí tâm đảnh lễ.

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

9. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện,
Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

10. Chí tâm đảnh lễ.

Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,
Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)
(Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật).

TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Phật đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ.
Thập phương Tam thế,
Điều ngự Như Lai,
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Bởi thiếu nhơn lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Từ trong lục đạo,
Trăm đây phiền não,
Nghiệp báo không cùng,
Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,
Dủ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài.
Pháp dùng phương tiện,
Ta bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng hảo,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyện:
Dứt bỏ lục tình gây khổ,
Nguyện học đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành.
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Chóng thành đạo quả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)..
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần).
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần).
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần).
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dường,
Bổn Sư sơ sanh bảo tướng,
Đại hùng điện thượng tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ minh chứng.

PHỤC NGUYỆN

Đạo thọ nghìn thu đứng vững,
Đàm hoa muôn thuở thắm tươi,
Sông Ni nước vẫn đợi người,
Núi Tuyết cây còn chờ Thánh.
Chúng con nghĩ:
Người không bắt đầu từ non khổ hạnh,
Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La.
Do đó:
Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà,
Mong Phật nhật trùng quang pháp giới.
Mọi người trông đợi,
Một dạ nguyện cầu,
Ngõ đền ơn sâu,
Hầu phụng thờ đạo cả.
Chúng con cũng nguyện:
Núi rừng biển dã,
Gió thuận mưa hòa,
An cư lạc nghiệp mọi nhà,
Trấn tịnh thái bình cả nước.
Tăng Ni hưởng phước,
Thiện tín triêm ân.
Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

TÁN

Phật đản hôm nay đã mở màn,
Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian,
Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,
Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

TÁN

Phật đản đến đây đã lễ hoàn,
Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan,
Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,
Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

TỤNG

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

"Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị".

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

"Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha".

TỤNG

Phật Đản công đức thù thắng hạnh,
Vô biênthắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chưchúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơnminh liễu,
Phổ nguyện tội chướngtất tiêu trừ,
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh Tây phươngtịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết
Ngã đẳng dữ chúngsanh
Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng,
cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sanh, cúi xin đức Phật giám thành, từ bi nạp thọ.

Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông, may mắn biết bao cho ta bàthế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ, đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có, mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành.

Lại nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh, trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạcnghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sanh, đều thành Phật đạo.

Đạo thọ Bồ đề,
Nảy sanh cành lá,
Đàm hoa Bát Nhã,
Tươi đẹp sắc hương.
Mây lành che mát muôn phương,
Mưa pháp thấm nhuần mọi vật.
Huy hoàng tuệ nhật,
Sáng chói từ quang.
Nhờ đó:
An cư lạc nghiệp xóm làng,
Thạnh trị thái bình đất nước.
Tăng Ni hưởng phước,
Lạc đạo an bần,
Thiện tín triêm ân,
Tu thân giữ đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật,
Đương nguyện chúng sanh,
Thể giải đại đạo,
Phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp,
Đương nguyện chúng-sanh,
Thâm nhập kinh tạng,
Trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng,
Đương nguyện chúng sanh,
Thống lý đạichúng,
Nhứt thiết vô ngại.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.

CHỦ LỄ XƯỚNG

Đón mừng Phật đản,
Lễ đã viên thành,
Chuông trống hòa thanh,
Cúi đầu lễ tất.

KỆ TẮM PHẬT

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh
Ta La thọ gian bất tằng diệt
Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm
Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.
Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát
Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt
Phún thủy cửu long thiên ngoại lai
Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.
Con nay tắm gội đức Như Lai
Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy
Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm
Trọn nên thân pháp vốn không hai.
Phật không sanh ở Ca-tỳ-la
Cũng chẳng qua đời tại Sa-la
Sống chết thong dong, nào quái ngại
Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a.
Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi
Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời
Rồng múa lượn quanh phun nước tắm
Hoa sen nở ngát dưới chân Người.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 5.315
0 Bình luận
Sắp xếp theo