Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

HoaTieu.vn xin chi sẻ đến thầy cô Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý mới nhất năm 2022. Đây là tài liệu gợi ý đáp án trắc nghiệm module 8 Cán bộ quản lý THCS cho câu hỏi trắc nghiệm mà giáo viên phải hoàn thành trong quá trình học tập và kiểm tra mô đun 8.

Đáp án Module 8 THCS: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS. Mời thầy cô tham khảo và tải file Word hoặc file PDF về máy để học tập và ôn tập kiểm tra cho thuận tiện.

Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS
Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

1. Đáp án trắc nghiệm Module 8 Cán bộ quản lý THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất

- Mục tiêu của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS là hình thành, phát triển ở học sinh:

- Phẩm chất đạo đức cơ bản

- Năng lực chung và năng lực cốt lõi

- Phẩm chất và năng lực cốt lõi

- Phẩm chất, năng lực chung và năng lực cốt lõiĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS gồm

- Giáo dục nhận thức về chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy tắc thực hiện chuẩn mực, hành vi đạo đức, lối sống cho học sinh

- Giáo dục học về thái độ, niềm tin và động cơ đúng đắn đối với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh

- Tổ chức tập luyện, rèn luyện kỹ năng hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

3. Chọn đáp án đúng nhất

Bản chất của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là quá trình

- Chuyển hóa một cách tự giác yêu cầu về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội thành nhu cầu thể hiện hành vi, thói quen đạo đức, lối sống ở học sinhĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tổ chức hoạt động, giao lưu và các mối quan hệ nhiều mặt cho học sinh trải nghiệmĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân nhằm hình thành hành vi thói quen đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội ở học sinh

4. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS được thực hiện thông qua những con đường giáo dục nào sau đây?

- Dạy học

- Giáo dục kỹ năng sống

- Dạy học, hoạt động trải nghiệm và hoạt động xã hội, tự giáo dục của học sinh vv…Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Dạy học môn Giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm của học sinh

5. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây:

- Nhà trường

- Nhà trường, gia đình và xã hộiĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Giáo viên; cha mẹ học sinh

- Nhà trường và xã hội

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS ?

- Giáo dục ý thức, thái độ hành vi đối với bản thân cho học sinh

- Giáo dục ý thức thái độ hành vi đối với người khác cho học sinh

- Giáo dục ý thức, thái độ và hành vi đối với môi trường cho học sinh

- Giáo dục luật kinh doanhĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

7. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là:

- Đảm bảo tính dân chủĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Đảm bảo đúng nội dung giáo dục đạo đức

- Đảm bảo quyền lợi của nhà trường

- Đảm bảo quyền lợi của học sinh

8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và môi trường tự nhiên cho học sinh ?

- Tìm hiểu cảnh đẹp quê hương đất nước

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giữ gìn cảnh đẹp, di sản văn hóa tại địa phương

- Luật hôn nhân và gia đìnhĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Thực hiện các dự án tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống quê em

9. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây giữ vai trò chủ đạo phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ?

- Cha mẹ học sinh

- Nhà trườngĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường

- Chính quyền địa phương

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hiệu trường THCS thực hiện trách nhiệm nào sau đây để phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Hiệu trưởng phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

11. Chọn đáp án đúng nhất

Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là:

- Gia đình

- Nhà trườngĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Xã hội

- Cả 3 đáp án trên

12. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng nhằm đảm bảo sự ….........trong thực hiện các hoạt động giáo dục

- Đồng thuậnĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Thống nhất

- Nhất quán

- Kết nối

13. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức xây dựng nền nếp học tập và hoạt động tự học ở nhà nhằm nâng cao …………cho học sinh

- kết quả học tập

- Thành tích học tậpĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Năng lực học tập

- Phẩm chất đạo đức, lối sống

14. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể thao, an toàn giao thông, an ninh mạng để thực hiện mục tiêu giáo dục ………cho học sinh

- đạo đức, lối sống

- toàn diệnĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Nhân cách

- phẩm chất

15. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn,...... cho học sinh

- hạnh phúc

- lành mạnh

- thống nhất

- đồng thuận

16. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung ký cam kết thực hiện phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là nội dung thuộc:

- Kế hoạch giáo dục nhà trường có tích hợp kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh

- Kế hoạch xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong năm học

Cả 3 đáp án trên

17. Chọn đáp án đúng nhất

Những lực lượng nào sau đây thực hiện ký cam kết phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

- Đại diện nhà trường

- Đại diện cha mẹ học sinh

- Đại diện cho các lực lượng xã hội

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

18. Chọn đáp án đúng nhất

Điều kiện để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh về phía nhà trường:

- Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợpĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Hiệu trường nhà trường phải xây dựng được cơ chế phối hợpĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Hiệu trưởng phát huy được vai trò của các lực lượng giáo dục trong trường

19. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS đòi hỏi gia đình học sinh phải:

- Nhận thức đúng về hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Chủ động, đồng hành cùng nhà trường, thầy cô trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Hỗ trợ thầy cô, nhà trường trong các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Cùng các lực lượng xã hội tham gia phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

20. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS đòi hỏi về phía chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội phải:

- Hỗ trợ thầy cô, nhà trường trong các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Có nhận thức về hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện vai trò chức năng giáo dục học sinh trên địa bàn một cách hiệu quả nhấtĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tham gia cùng nhà trường một số hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin giáo dục đạo đức, lối sống và thông tin về học sinh cần trao đổi giữa nhà trường, gia đình, xã hội cần tập trung vào các nội dung nào sau đây?

- Mục tiêu giáo dục học sinh

- Nội dung giáo dục, nhiệm vụ giáo dục, những thành tích đạt được của học sinh

- Hình thức tổ chức giáo dục học sinh

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

22. Chọn đáp án đúng nhất

Các thông tin về gia đình cần thiết lập và cập nhật thường xuyên khi có những thay đổi:

- Họ tên bố, mẹ của học sinh, số điện thoại hay Email để liên lạc

- Chỗ ở hiện tại của gia đình; nghề nghiệp, trình độ văn hóa của cha, mẹ

- Những thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của gia đình với chính quyền địa phương và cộng đồng vv…

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

23. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội tổ chức thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS thông qua dạy học môn học nào sau đây?

- Giáo dục công dân

- Môn Lịch sử - Địa lý

- Môn Khoa học Tự nhiên; Môn Ngữ Văn và các môn học khác

- Tất cả các môn họcĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

24. Chọn đáp án đúng nhất

Môn học nào là môn học chiếm ưu thế trong giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ?

- Giáo dục công dânĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Môn Lịch sử - Địa lý

- Môn Khoa học Tự nhiên

- Môn Ngữ Văn và các môn học khác

25. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua dạy học các môn học là:

- Hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ cho học sinh

- Hình thành các năng lực chung như tự học, tự chủ, giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề,sáng tạo cho học sinh

- Hình thành năng lực đặc thù cho học sinh như năng lực tính toán, ngôn ngữ, khoa học; tin học; công nghệ, thẩm mỹ, thể chất

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

26. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động nào sau đây là hoạt động chiếm ưu thế trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS ?

- trải nghiệm theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sốngĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Hoạt động tham quan dã ngoại

- Hoạt động từ thiện theo chủ đề

- Hoạt động xã hội

27. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường, giáo viên có thể phối hợp với cha mẹ học sinh và lực lượng xã hội trong những hoạt động nào sau đây để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS?

- Tham gia giảng dạy lý thuyết

- Tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễnĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tham gia góp ý bài giảng

- Tham gia tổ chức thực hành, thí nghiệm cho học sinh

28. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây có thể tham gia tổ chức lớp học tại hiện trường cho học sinh THCS ?

- Giáo viên

- Cha mẹ học sinh

- Nhà sản xuất, người kinh doanh giỏi

- Cả 3 đáp án trênĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

29. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây có thể tham giáo dục truyền thống văn hóa cho học sinh THCS ?

- Cha mẹ học sinh và giáo viên

- Giáo viên, cha mẹ và các lực lượng xã hội tại địa phươngĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Nhà trường và các lực lượng xã hội

- Các cơ quan văn hóa tại địa phương và giáo viên

30. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức tư vấn cần tổ chức cho cha mẹ học sinh có thể được tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp qua các hình thức sau đây:

- Tư vấn qua email, zalo; Fcebook; điện thoại hoặc tư vấn trực tiếpĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tư vấn qua tham gia các Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn trao đổiĐáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

- Tư vấn qua hoạt động của trung tâm tư vấn nhà trường

2. Đáp án tự luận module 8 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đang cập nhật...

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm module 8 Cán bộ quản lý được đồng nghiệp chia sẻ, thầy cô chỉ nên lấy đó làm đáp án tham khảo trong quá trình ôn tập và kiểm tra module 8.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
12 13.166
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Tiến Anh
  Lê Tiến Anh

  Tài liệu hữu ích

  Thích Phản hồi 12/12/22
  • Lanh Lảnh Lót
   Lanh Lảnh Lót

   Cám ơn ad rất nhiều

   Thích Phản hồi 12/12/22
   • Minh Ngọc
    Minh Ngọc

    Dại giờ có Đáp án trắc nghiệm Module 8 Cán bộ quản lý THCS rồi thì ad nhanh cnhat Đáp án tự luận module 8 Cán bộ quản lý (CBQL) nhé ad

    Thích Phản hồi 12/12/22