Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức

Trắc nghiệm thăng hạng viên chức chuyên viên

Ngày 09/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020. Sau đây là chi tiết bộ câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng viên chức được Sở nội vụ Hà Nội ban hành.

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

 • Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;
 • Có tinh thần cầu thị, tác phong ôn hòa
 • Có tinh thần vui vẻ, tác phong nhanh nhẹn.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách;
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.
 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về căn cứ tuyển dụng viên chức?

 • Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Công việc, vị trí việc làm

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp
 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.
 • Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức?

 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ?

 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng
 • Chấp hành sự phân công công tác của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp ?

 • Bộ Nội vụ
 • Chính phủ
 • Quốc Hội

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

 • Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.
 • Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp ?

 • Cả 2 phương án đều đúng
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
 • Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao

Câu hỏi 11: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Tận tụy phục vụ nhân dân.
 • Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

Câu hỏi 12: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

 • Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 13: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) ?

 • Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 14: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về những người không được đăng kí dự tuyển viên chức?

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Câu hỏi 15: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định chức danh nghề nghiệp là gì ?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp;

Câu hỏi 16: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

 • Được đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.
 • Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
 • Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 17: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là:

 • Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn của hợp đồng.
 • Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời điểm của hợp đồng.

Câu hỏi 18: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định thế nào là vị trí việc làm?

 • Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vị trí việc làm là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 19: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây là nghĩa vụ chung của viên chức ?

 • Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước
 • Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu hỏi 20: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Cả hai phương án đều đúng
 • Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm
 • Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 21: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
 • Bảo vệ bí mật nhà nước;
 • Giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

Câu hỏi 22: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất cho khái niệm hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 • Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật này

Câu hỏi 23: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết có bao nhiêu nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • 6 nguyên tắc
 • 4 nguyên tắc
 • 5 nguyên tắc

Câu hỏi 24: (1 điểm)

Theo quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì nội dung nào sau đây thuộc Hợp đồng làm việc:

 • Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 25: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về những việc viên chức không được làm?

 • Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 26: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về nghỉ ngơi ?

 • Được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội.
 • Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
 • Được đi thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

Câu hỏi 27: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Bộ Nội vụ;
 • Chính phủ;
 • Bộ Tư pháp;

Câu hỏi 28: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Bảo đảm tính cạnh tranh
 • Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số
 • Cả hai phương án đều đúng

Câu hỏi 29: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là quy định về nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 • Quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị.

Câu hỏi 30: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là nguyên tắc quản lý viên chức ?

 • Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc
 • Tận tụy phục vụ nhân dân
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 31: (1 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết nội dung nào sau đây là phạm vi điều chỉnh của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • quy định về viên chức, lao động hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Câu hỏi 32: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc nghĩa vụ chung của viên chức?

 • Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
 • Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 33: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong quản lý viên chức ?

 • Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
 • Xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn cao
 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước

Câu hỏi 34: (1 điểm)

Theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức ?

 • Nhà nước
 • Bộ giáo dục và đào tạo
 • Chính phủ

Câu hỏi 35: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương ?

 • Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 36: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy chọn phương án đúng nhất về đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Câu hỏi 37: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và đơn vị sự nghiệp công lập theo mô hình doanh nghiệp.

Câu hỏi 38: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc những việc viên chức không được làm?

 • Sử dụng tài sản của nhân dân.
 • Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

Câu hỏi 39: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

 • Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp;
 • Chấp hành các quy định về đạo đức công vụ
 • Chấp nhận các yêu cầu của nhân dân

Câu hỏi 40: (1 điểm)

Hãy cho biết đâu là phương án trả lời đúng nhất về phạm vi điều chỉnh của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt viên chức và quản lý viên chức trong các tổ chức của nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
 • Luật này quy định về cán bộ, viên chức; quyền nghĩa vụ của cán bộ, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Câu hỏi 41: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;
 • Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Câu hỏi 42: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nghĩa vụ chung của viên chức ?

 • Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 43: (1 điểm)

Căn cứ Luật Viên chức 2010, hãy cho biết chủ thể nào sau đây quy định việc thành lập, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ?

 • Chính phủ;
 • Bộ Nội vụ;
 • UBND cấp tỉnh;

Câu hỏi 44: (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết đâu là câu trả lời chính xác nhất đối với quy định về người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng kí dự tuyển viên chức ?

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật

Câu hỏi 45: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu?

 • từ 4 tháng đến 12 tháng
 • Từ 3 tháng đến 12 tháng
 • từ 2 tháng đến 12 tháng

Câu hỏi 46: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định ?

 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Câu hỏi 47: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.
 • Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu hỏi 48: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ?

 • Phải kính cẩn, cầu thị.
 • Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;
 • Có thái độ nghiêm nghị, kính trọng nhân dân

Câu hỏi 49: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về những việc viên chức không được làm?

 • Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công
 • Xúc phạm danh dự, uy tín của bạn bè, đồng nghiệp trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp
 • Cả hai phương án đều đúng

Câu hỏi 50: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

 • Trung thành, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Tận tụy phục vụ nhân dân
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 51: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

 • Tuân thủ pháp luật và nội quy trường học
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp
 • Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

Câu hỏi 52: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức(VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết phương án nào dưới đây là phương án trả lời chính xác nhất đối với quy định về nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

 • Bảo đảm tính cạnh tranh
 • Cả hai phương án đều đúng
 • Bảo đảm tính chuẩn mực

Câu hỏi 53: (1 điểm)

Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH)?

 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

Câu hỏi 54: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết chủ thể nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 • Chính phủ
 • Nhà nước
 • Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu hỏi 55: (1 điểm)

Căn cứ theo Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), hãy cho biết quy định về chức danh nghề nghiệp?

 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp
 • Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

Câu hỏi 56: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây thuộc Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp?

 • Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
 • Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.
 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Câu hỏi 57: (1 điểm)

Chế độ tập sự được quy định trong Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) là:

 • Thời gian tập sự từ 01 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.
 • Thời gian tập sự từ 03 tháng đến dưới 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.
 • Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

Câu hỏi 58: (1 điểm)

Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) quy định nội dung nào sau đây không thuộc quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định ?

 • Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
 • Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu hỏi 59: (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH) thì cơ quan nào sau đây quy định chi tiết chế độ tập sự?

 • Bộ Nội vụ.
 • Chính phủ.
 • UBND cấp tỉnh.

Câu hỏi 60: (1 điểm)

Theo quy định của Luật viên chức (VBHN số 26/VBHN-VPQH), cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

 • Quốc Hội
 • Chính phủ
 • Bộ Nội vụ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 865
0 Bình luận
Sắp xếp theo