Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 25/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 06 năm 2012 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------
Số: 25/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp

---------------------------

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 26/2003/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UB VHGDTTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục &PTNL;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

ĐIỀU LỆ
Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi là Hội thi) quy định: Mục đích và yêu cầu của Hội thi; các cấp Hội thi, đối tượng, điều kiện và hồ sơ tham dự Hội thi; tổ chức Hội thi.

2. Điều lệ này áp dụng đối với giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) giảng dạy tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ TCCN (sau đây gọi chung là các trường), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích của Hội thi:

a) Tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi TCCN; tạo điều kiện để các cán bộ quản lý, giáo viên TCCN, các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan đến giáo dục TCCN có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục TCCN, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;

b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của trường và của ngành, khuyến khích giáo viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ; phát hiện, tổng kết, phổ biến những phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực và bổ ích trong các hoạt động giáo dục TCCN;

c) Hội thi là một trong các căn cứ để đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ TCCN.

2. Yêu cầu của Hội thi: Thực hiện đúng quy định của Điều lệ này và đúng quy định hiện hành khác của pháp luật; bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và công bằng nhằm đạt được mục đích của Hội thi.

Điều 3. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi TCCN

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi TCCN là một hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh của cơ quan có thẩm quyền đối với giáo viên dự thi đạt thành tích cao trong Hội thi theo từng cấp Hội thi.

Chương II
CÁC CẤP HỘI THI ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI

Điều 4. Các cấp và thời gian tổ chức Hội thi

1. Hội thi được tổ chức thành 3 cấp sau:

a) Hội thi cấp trường;

b) Hội thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội thi cấp tỉnh);

c) Hội thi cấp toàn quốc.

2. Thẩm quyền và định kỳ tổ chức từng cấp Hội thi như sau:

a) Hội thi cấp trường do trường tổ chức. Hội thi cấp trường được tổ chức thường lệ 1 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn, nhưng không quá 6 tháng và do trường quyết định;

b) Hội thi cấp tỉnh do sở giáo dục và đào tạo tổ chức. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức từ 1 đến 2 năm một lần, thời điểm tổ chức do sở giáo dục và đào tạo quyết định;

c) Hội thi cấp toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội thi cấp toàn quốc được tổ chức thường lệ 3 năm một lần, có thể tổ chức muộn hoặc sớm hơn nhưng không quá 1 năm và do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Điều 5. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi

1. Hội thi cấp trường:

a) Đối tượng tham dự Hội thi:Giáo viên giảng dạy trình độ TCCN tại trường tổ chức Hội thi và các tổ chức, cá nhân liên quan;

Mỗi khoa, tổ bộ môn hoặc đơn vị có chức năng trực tiếp đào tạo khác trực thuộc trường có thể thành lập một đội tham dự Hội thi, số lượng đội tham dự và số lượng giáo viên dự thi do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

b) Điều kiện giáo viên dự thi: Giáo viên dự thi Hội thi cấp trường phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Thuộc biên chế hoặc đang trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với trường theo quy định của Bộ Luật Lao động;

- Bảo đảm tiêu chuẩn của giáo viên TCCN được quy định tại Điều lệ trường TCCN hiện hành;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không bị xử lý về vi phạm pháp luật, kỷ luật trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm dự thi;

- Không là thành viên Ban Tổ chức hoặc là thành viên các Ban giúp việc Ban Tổ chức của Hội thi mà giáo viên dự kiến đăng ký dự thi;

- Đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ tham dự Hội thi được quy định tại Điều 6 của Điều lệ này;

- Điều kiện khác do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

2. Hội thi cấp tỉnh:

a) Đối tượng tham dự Hội thi: Giáo viên giảng dạy trình độ TCCN tại trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi sở giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thi cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan;

Mỗi trường thành lập một đoàn tham dự Hội thi cấp tỉnh, số lượng giáo viên dự thi của mỗi đoàn do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh quy định trên cơ sở điều kiện cụ thể tổ chức Hội thi.

b) Điều kiện giáo viên dự thi:

Giáo viên dự thi Hội thi cấp tỉnh phải đáp ứng các điều kiện tham dự Hội thi cấp trường được quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều này; ngoài ra giáo viên dự thi phải có giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi TCCN cấp trường trong thời gian không quá 02 năm tính từ ngày cấp ghi trong giấy chứng nhận đến thời điểm tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

3. Hội thi cấp toàn quốc:

a) Đối tượng tham dự Hội thi: Giáo viên giảng dạy trình độ TCCN tại trường trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi sở giáo dục và đào tạo thành lập đoàn tham dự Hội thi cấp toàn quốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập một đoàn tham dự Hội thi, số lượng giáo viên dự thi của mỗi đoàn do Ban Tổ chức Hội thi cấp toàn quốc quy định trên cơ sở điều kiện cụ thể tổ chức Hội thi.

b) Điều kiện giáo viên dự thi:

Giáo viên dự thi Hội thi cấp toàn quốc phải đáp ứng các điều kiện tham dự Hội thi cấp tỉnh được quy định tại điểm b, khoản 2 của Điều này; ngoài ra giáo viên dự thi phải có giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi TCCN cấp tỉnh trong thời gian không quá 03 năm tính từ ngày cấp ghi trong giấy chứng nhận đến thời điểm tổ chức Hội thi cấp toàn quốc.

Đánh giá bài viết
1 265
0 Bình luận
Sắp xếp theo