Thông tư 23/2022/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong mật mã dân sự

Thông tư 23 2022 BQP

Thông tư 23/2022/TT-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 4/4 năm 2022 về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS".

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Theo đó, đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ Ipsec VPN được phép sử dụng giao thức trao đổi khóa IKEv1, IKEv2 và giao thức đóng gói ESP; đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ TLS VPN được sử dụng giao thức TLS 1.2 và TLS 1.3.

Thông tư số 23/2022/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2022/TT-BQP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”

_____________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS.

Ký hiệu: QCVN 01:2022/BQP.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ
(để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng BQP, CN TCCT;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM;
- Công báo, Cổng TTĐTCP;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Cổng TTĐTBQP;
- Lưu: VT, BCY. G110.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương

QCVN 01:2022/BQP

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MẬT MÃ SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ THUỘC NHÓM SẢN PHẨM BẢO MẬT LUỒNG IP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IPSEC VÀ TLS

National technical regulation on cryptographic technical specification used in civil cryptography products under IP security products group with IPsec and TLS

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Giải thích từ ngữ

1.5 Chữ viết tắt

1.6 Ký hiệu

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Quy định chung

2.2 Quy định về đặc tính kỹ thuật mật mã

2.2.1 Quy định về thuật toán mật mã

2.2.2 Quy định về an toàn, thời gian sử dụng

2.3 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức

2.3.1 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức IPsec

2.3.2 Quy định về an toàn sử dụng trong giao thức TLS

3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC A

TÀI LIỆU THAM KHẢO

......................................

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngNgười ký:Nguyễn Tân Cương
Số hiệu:23/2022/TT-BQPLĩnh vực:An ninh trật tự
Ngày ban hành:04/04/2022Ngày hiệu lực:20/05/2022
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo