Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Thông tư số 22/2019/TT-BXD

Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Từ 01/7/2020, chỉ tiêu đất ở bình quân đô thị loại I-II là 15-28 m²/người

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ra Thông tư 22/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Cụ thể, Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn.

Theo đó, quy mô dân số tối đa của một đơn vị ở là 20.000 người, quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 4.000 người (đối với các đô thị miền núi là 2.800 người). Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị theo loại đô thị như sau: Đô thị loại I-II bình quân 15-28 m2/người; Đô thị loại III-IV bình quân 28-45 m2/người; Đô thị loại V bình quân 45-55 m2/người.

Bên cạnh đó, đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người; Mỗi đơn vị ở phải có tối thiểu một vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5.000 m2. Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ không lớn hơn 300 m; Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở, nhóm nhà ở phải được dành tối thiểu 25% để quy hoạch bố trí sân chơi, không gian hoạt động thể thao, giải trí ngoài trời.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Nội dung Thông tư 22 2019 BXD

BỘ XÂY DỰNG

-------

Số: 22/2019/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

----------------

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

Căn cứ Nghị định số 78/2018/ND-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Quy hoạch xây dựng", mã số QCVN 01:2019/BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01:2019/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN (để đăng ký);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, TP. HCM;

- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;

- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, KHCN&MT(10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem đầy đủ nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng mới nhất 2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngNgười ký:Lê Quang Hùng
Số hiệu:22/2019/TT-BXDLĩnh vực:Xây dựng
Ngày ban hành:31/12/2019Ngày hiệu lực:01/07/2020
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 617
Văn bản liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo