Thông tư 16/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

Thông tư 16/2021/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 20/12 năm 2021 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập kế hoạch và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người làm việc trên công trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong phát sinh từ công trường...

Thông tư 16/2021/TT-BXD

B XÂY DỰNG

______

Số: 16/2021/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG T Ư

Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

__________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Q CVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ban hành và thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN (để đăng ký);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;

- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

National Technical Regulation on Safety in Construction

Lời nói đầu

QCVN 18:2021/BXD do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 18:2021/BXD thay thế QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mục lục

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Giải thích từ ngữ

1.5 Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng và khu vực lân cận

2.2 Giàn giáo và thang

2.3 Kết cấu chống đỡ tạm

2.4 Thiết bị nâng

2.5 Máy, thiết bị thi công để vận chuyển, đào đất đá, vật liệu và làm đường

2.6 Thiết bị, dụng cụ cầm tay và các hệ thống máy, thiết bị phục vụ thi công khác

2.7 Làm việc trên cao

2.8 Đào, đắp đất đá và thi công công trình ngầm, đường hầm

2.9 Cốp-phơ-đem, cai-sờn và làm việc trong môi trường khí nén

2.10 Thi công, lắp dựng, tháo dỡ các loại cấu kiện, kết cấu

2.11 Ván khuôn và thi công bê tông

2.12 Thi công cọc

2.13 Làm việc trên mặt nước

2.14 Làm việc dưới nước

2.15 Phá dỡ công trình

2.16 Điện

2.17 Chất nổ

2.18 Yếu tố có hại, sơ cứu và dịch vụ y tế nghề nghiệp

2.19 Phương tiện bảo vệ cá nhân

2.20 Điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại công trường

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi tiết Quy chuẩn mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngNgười ký:Lê Quang Hùng
Số hiệu:16/2021/TT-BXDLĩnh vực:Xây dựng
Ngày ban hành:20/12/2021Ngày hiệu lực:20/06/2022
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 135
0 Bình luận
Sắp xếp theo