Quyết định số 499/QĐ-TTG

Quyết định số 499/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 499/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3249/BGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các Ủy viên sau đây:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội.

4. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa, Bộ Công thương.

5. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

6. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đào, Viện Khoa học Công nghê Giao thông vận tải.

7. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

8. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

9. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đĩnh, Viện trưởng Viện Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

10. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, Trung tướng, Học viện Quốc phòng.

11. Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

12. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

13. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đào Trí Úc, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

14. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

15. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

16. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Quang Côn, Viện Sinh thái tài nguyên sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

17. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

18. Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Kiếm, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

20. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hà Huy Khoái, Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

21. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

22. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

23. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Chí Quế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

24. Giáo sư, Tiến sĩ Bạch Thành Công, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

25. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Liên, Bộ Xây dựng.

26. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Học viện Quân y.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký
Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b). A.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo