Quyết định số 463/QĐ-TTG

Quyết định số 463/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 463/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tờ trình số 205/TTr-TĐDMVN ngày 03 tháng 03 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 457/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 04 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 10 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tập đoàn Dệt May VN;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Xí nghiệp May Hưng Tiến thuộc Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

02. Phòng Kinh doanh nội địa thuộc Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

03. Công đoàn Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

04. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

05. Ông Đoàn Xuân Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

06. Ông Nguyễn Khắc Tuất, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

07. Bà Trần Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

08. Ông Nguyễn Văn Thiết, Trưởng khoa Khoa Dệt - Sợi - Nhuộm thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

09. Ông Hoàng Cường, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

10. Ông Trần Quang Nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong phú, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

11. Ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

12. Ông Lê Tiến Trường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Liên doanh Coats Phong Phú, Tổng Công ty cổ phần Phong phú, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

13. Ông Đỗ Đường Vĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam./.

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo