Quyết định 838/QĐ-BHXH về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 838/QĐ-BHXH về - Giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 838/QĐ-BHXH ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Từ 1/7/2017, các thủ tục về bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện bằng giao dịch điện tử.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 838/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, thay thế Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BHXH.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP; TT&TT;
 • Các cơ quan: TTCP; TLĐLĐVN; VCCI; TC Thuế;
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
 • HĐQL - BHXH Việt Nam;
 • Tổng Giám đốc;
 • Các Phó Tổng Giám đốc;
 • Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
 • BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;
 • Lưu: VT, PC (20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Minh

QUY TRÌNH
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội), bao gồm: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm xã hội); giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân sử dụng giao dịch điện tử và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bao gồm:

a) Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia giao dịch điện tử và sử dụng giao dịch điện tử trong việc tham gia, đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; giám định và thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

c) Cơ quan Bưu điện.

d) Bảo hiểm xã hội các cấp.

đ) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Viết tắt và giải thích từ ngữ

1. Các chữ viết tắt

Trong văn bản này, các chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

 • BHXH: Bảo hiểm xã hội.
 • BHYT: Bảo hiểm y tế.
 • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp.
 • BHXH tỉnh: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • BHXH huyện: Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • TNLĐ: Tai nạn lao động.
 • BNN: Bệnh nghề nghiệp.
 • KCB: Khám bệnh, chữa bệnh.
 • Tổ chức I-VAN: Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.
 • Thông tư số 178/2012/TT-BTC: Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam.
 • Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC: Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT- BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH: Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU

I. Mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ

1. Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

2. Mẫu số 02/SĐ-GD: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

3. Mẫu số 03/NG-GD: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

4. Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

5. Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

6. Mẫu số 06/NG-IVAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

II. Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2017 của BHXH Việt Nam

1. Mẫu số 01/TB-GDĐT: Thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng giao dịch BHXH điện tử.

2. Mẫu số 02/TB-GDĐT: Thông báo xác nhận nộp hồ sơ.

3. Mẫu số 03/TB-GDĐT: Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả.

4. Mẫu số 04/TB-GDĐT: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin.

5. Mẫu số 05/TB-GDĐT: Thông báo xác nhận đăng ký ngừng giao dịch BHXH điện tử.

III. Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam

1. Mẫu số TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

2. Mẫu số TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT.

3. Mẫu số D01-TS: Bảng kê thông tin.

4. Mẫu số D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

5. Mẫu số D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia BHYT.

6. Mẫu số D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện.

7. Mẫu số D02a-TS: Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

8. Mẫu số D03a-TS: Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT.

9. Mẫu số D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện.

10. Mẫu số D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT.

11. Mẫu số D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH.

12. Mẫu số D10a-TS: Danh sách cấp thẻ BHYT.

13. Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNTĐ, BNN.

14. Mẫu số C13-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

IV. Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của BHXH Việt Nam

1. Mẫu số 01B-HSB: Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi.

2. Mẫu số 03E-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ hằng tháng do vết thương tái phát.

3. Mẫu số 03G-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ một lần do vết thương tái phát.

4. Mẫu số 03H-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BNN hằng tháng do bệnh tật tái phát.

5. Mẫu số 03K-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BNN một lần do bệnh tật tái phát.

6. Mẫu số 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ-BNN.

7. Mẫu số 06A-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh chế độ BHXH.

8. Mẫu số 07A-HSB: Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

9. Mẫu số 07B-HSB: Quyết định về việc hưởng BHXH một lần.

10. Mẫu số 07C-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

11. Mẫu số 07D-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần.

12. Mẫu số 08B-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết).

13. Mẫu số 08C-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

14. Mẫu số 08D-HSB: Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất một lần (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, chết).

15. Mẫu số 08E-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, chết).

16. Mẫu số 09A-HSB: Tờ khai của thân nhân.

17. Mẫu số 10B-HSB: Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hằng tháng.

18. Mẫu số 11-HSB: Quyết định về việc điều chỉnh thông tin về nhân thân.

19. Mẫu số 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

20. Mẫu số 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

21. Mẫu số 15A-HSB: Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng.

22. Mẫu số 15B-HSB: Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ chờ lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

23. Mẫu số 18A-HSB: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hằng tháng.

24. Mẫu số 18B-HSB: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hằng tháng.

25. Mẫu số 18C-HSB: Thông báo tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

26. Mẫu số 19G-HSB: Danh sách giải quyết hưởng BHXH một lần.

27. Mẫu số 21A-HSB: Danh sách hưởng BHXH một lần từ nguồn ngân sách Nhà nước.

28. Mẫu số 21B-HSB: Danh sách hưởng BHXH một lần từ nguồn quỹ BHXH.

V. Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 của BHXH Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung

1. Mẫu số 1a-CBH: Thông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH gửi Bưu điện tỉnh.

2. Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hằng tháng.

3. Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hằng tháng, trợ cấp thất nghiệp.

4. Mẫu số 6-CBH: Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH.

5. Mẫu số 7-CBH: Danh sách người hưởng chưa nhận các chế độ BHXH hằng tháng.

6. Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

7. Mẫu số 11-CBH: Danh sách báo tăng hưởng các chế độ BHXH hằng tháng.

8. Mẫu số 12-CBH: Danh sách điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH hằng tháng.

9. Mẫu số 13-CBH: Danh sách báo giảm hưởng các chế độ BHXH hằng tháng.

10. Mẫu số 14-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ BHXH hằng tháng.

11. Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng.

12. Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH.

13. Mẫu số 20-CBH: Giấy biên nhận (số tiền đã lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH).

14. Mẫu số 22-CBH: Bảng thanh toán trợ cấp BHXH một lần.

15. Mẫu số 23-CBH: Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

16. Mẫu số 24-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí.

17. Mẫu số 25-CBH: Danh sách người lao động đã được đào tạo.

18. Mẫu số 26-CBH: Bảng thanh toán.

VI. Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của BHXH Việt Nam

1. Mẫu số 07/BHYT: Phiếu yêu cầu giám định.

2. Mẫu số 19/BHYT: Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT.

3. Mẫu số 20/BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT.

4. Mẫu số 21/BHYT: Thống kê dịch vụ kỹ thanh toán BHYT.

VII. Mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán cho BHXH Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung

1. Mẫu số C67-HD: Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại diện chi trả.

2. Mẫu số C70a-HD: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

3. Mẫu số C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

4. Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

5. Mẫu số C72b-HD: Danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm do thay đổi về chế độ, mức hưởng.

6. Mẫu số C72c-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng do điều chỉnh mức hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

7. Mẫu số C72d-HD: Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp.

8. Mẫu số C72e-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho người hưởng thực hiện quyết định khấu trừ.

9. Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm.

10. Mẫu số C74-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp bảo hiểm.

11. Mẫu số C75-HD: Danh sách thu hồi kinh phí chi bảo hiểm.

12. Mẫu số C78-HD: Bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

13. Mẫu số C79a-HD: Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú đề nghị thanh toán.

14. Mẫu số C79b-HD: Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh ngoại trú được duyệt.

15. Mẫu số C80a-HD: Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT nội trú đề nghị thanh toán.

16. Mẫu số C80b-HD: Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh nội trú được duyệt.

17. Mẫu số C81-HD: Thông báo tổng hợp kinh phí KCB và chi phí phát sinh ngoài Cơ sở KCB.

18. Mẫu số C82-HD: Biên bản thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

19. Mẫu số C87a-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề.

20. Mẫu số C87b-HD: Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề.

Đánh giá bài viết
1 2.791
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo