Quyết định 47/2012/QĐ-UBND

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 của tỉnh Gia Lai.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

----------

Số: 47/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004;

Căn cứ Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 3695/TTr-CT ngày 24/12/2012 về việc đề nghị ban hành quyết định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 5.000 đồng/kg (năm ngàn đồng/một kilôgam thóc).

Điều 2. Trường hợp giá thóc trên thị trường các địa phương có chênh lệch so với giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được điều chỉnh giá thóc cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, nhưng không thấp hơn 10% so với giá thị trường tại thời điểm điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 "về việc quy định giá thóc thu thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2012".

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- T.Trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- T.Tr HĐND tỉnh (báo cáo);
- Tổng cục Thuế (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NL, KTTH, Website

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phùng Ngọc Mỹ

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo