Quyết định 1793/QĐ-KTNN về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán

Quyết định 1793/QĐ-KTNN - Tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán

Quyết định 1793/QĐ-KTNN quy định đối tượng, nội dung và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng kiểm toán của Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; tiêu chí, thang điểm chất lượng và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục lựa chọn cuộc kiểm toán chất vàng của KTNN.

Quyết định 1616/QĐ-KTNN về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1793/QĐ-KTNNHà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Như Điều 3;
 • Lãnh đạo KTNN;
 • Lưu: VT, CĐ.
Hồ Đức Phớc

QUY ĐỊNH
VỀ TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng KTNN)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định đối tượng, nội dung và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng kiểm toán của Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; tiêu chí, thang điểm chất lượng và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục lựa chọn cuộc kiểm toán chất vàng của KTNN.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Đoàn KTNN.

b) Các KTNN chuyên ngành, khu vực.

c) Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

d) Vụ Tổng hợp.

đ) Thanh tra KTNN.

e) Ban Thi đua - Khen thưởng.

Điều 2. Mục đích áp dụng

1. Đánh giá, xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN làm cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức và bình xét thi đua hàng năm.

2. Đánh giá, xếp loại cuộc kiểm toán, lựa chọn cuộc kiểm toán chất lượng vàng để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

3. Góp phần tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán, hạn chế những tồn tại yếu kém trong công tác kiểm toán.

Điều 3. Căn cứ đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán

1. Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN; các chuẩn mực, quy trình kiểm toán và quy định khác liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.

2. Hồ sơ kiểm toán và thông tin, tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm toán.

Điều 4. Đối tượng và nội dung đánh giá

1. Đối tượng đánh giá

a) Thành viên đoàn KTNN (Thành viên đoàn KTNN có thể tham gia nhiều Tổ kiểm toán khác nhau trong một Đoàn KTNN nên đánh giá theo kết quả của Thành viên Đoàn KTNN đạt được trong cả cuộc kiểm toán).

b) Tổ kiểm toán (Tổ kiểm toán xác định theo đơn vị được kiểm toán có tên trong kế hoạch cuộc kiểm toán).

c) Đoàn KTNN.

2. Nội dung đánh giá

a) Thành viên đoàn KTNN

 • Tuân thủ pháp luật và các quy định của KTNN.
 • Tuân thủ kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 • Tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
 • Ghi chép nhật ký và các tài liệu làm việc khác.
 • Thu thập, đánh giá và quản lý bằng chứng kiểm toán.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
 • Lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.
 • Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên và thực hiện chế độ báo cáo; thái độ làm việc và phối hợp công tác.
 • Kết quả kiểm toán đạt được của Thành viên đoàn KTNN.

b) Tổ kiểm toán

 • Tuân thủ pháp luật và các quy định của KTNN.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 • Tiến độ thực hiện các nội dung kiểm toán.
 • Thu thập, đánh giá và quản lý bằng chứng kiểm toán.
 • Lập và ghi chép tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán.
 • Quản lý, kiểm tra, soát xét hoạt động kiểm toán.
 • Lập, thông qua biên bản kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
 • Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của cấp trên và thực hiện chế độ báo cáo; thái độ và tinh thần phối hợp công tác.
 • Kết quả kiểm toán đạt được của Tổ kiểm toán.

c) Đoàn KTNN

 • Tuân thủ Luật KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cuộc kiểm toán.
 • Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết.
 • Ghi chép Nhật ký làm việc; lập và ghi chép các tài liệu làm việc kiểm toán; thu thập, xử lý, lưu trữ bằng chứng kiểm toán.
 • Lập, duyệt và thông qua Biên bản kiểm toán.
 • Lập, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán.
 • Tổ chức quản lý và kiểm tra, soát xét hoạt động kiểm toán.
 • Kết quả kiểm toán đạt được của Đoàn KTNN.

Chương II

TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN, TỔ KIỂM TOÁN VÀ ĐOÀN KTNN

Mục I. TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 5. Tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán nhà nước

Đánh giá Thành viên đoàn KTNN theo thang điểm 100, và được phân bổ cho các tiêu chí cụ thể như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của KTNN: tối đa 15 điểm.

Yêu cầu: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, bảo mật và an toàn thông tin kiểm toán và các quy định khác có liên quan của KTNN.

Đánh giá bài viết
1 126
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo