Quyết định 1730/QĐ-BYT 2019

Quyết định 1730/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1730/QĐ-BYT

Quyết định 1730/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã được Bộ Y tế ban hành ngày 09/05/2019.

Theo đó, cơ sở khám, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo khi có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kể từ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này. Đồng thời, tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm của cơ sở phải đạt tối thiểu là 1.000 chu kỳ/năm trong 02 năm. Quy trình tiếp nhận hồ sơ xin công nhận như sau:

Bước 1: Văn thư Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em tiếp nhận hồ sơ vào sổ công văn đến, cho số và chuyển Lãnh đạo vụ xem xét. Lãnh đạo Vụ xem xét hồ sơ và phân công người thực hiện trong 1 ngày. Chuyên viên được phân công sẽ xem xét hồ sơ tại Vụ và xin ý kiến của các Vụ, Cục liên quan trong 0,5 ngày. Trong 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các Vụ, Cục, chuyên viên được phân công phải thông báo đến tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Bước 2: Nếu đồng ý, lãnh đạo Bộ ký Quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong 01 ngày. Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em sao lưu Quyết định, đóng dấu, trả kết quả cho người đề nghị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Nghị định 10/2015/NĐ-CP; Thông tư 57/2015/TT-BYT; Nghị định 98/2016/NĐ-CP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Nội dung Quyết định 1730/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1730/QĐ-BYTHà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC SỨC KHỎE SINH SẢN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5706/QĐ-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hai quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 gồm: 1) Quy trình công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; 2) Quy trình công nhận cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Điều 2. Hai quy trình nội bộ trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho hai quy trình của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em ban hành kèm theo Quyết định số 4791/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Website của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;
- Lưu: VT, VPB6, BMTE
Nguyễn Viết Tiến
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Số hiệu:1730/QĐ-BYTLĩnh vực:Thể thao - Y tế
Ngày ban hành:09/05/2019Ngày hiệu lực:09/05/2019
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo