Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Hướng dẫn 883/HD-UBTVQH14 ngày 2/6/2021 về một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, UBTVQH hướng dẫn một số nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*Thời gian tiến hành kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND.

Đối với địa phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND hoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất kể từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm.

Tại những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo mục 9 của Hướng dẫn này.

*Việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất

Việc triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 và khoản 3 Điều 138 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do chủ tịch, quyền chủ tịch HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2016-2021 triệu tập.

Trường hợp khuyết chủ tịch, quyền chủ tịch HĐND thì một phó chủ tịch HĐND triệu tập. Trường hợp khuyết cả chủ tịch, quyền chủ tịch, phó chủ tịch HĐND thì thường trực HĐND cấp trên trực tiếp (đối với trường hợp khuyết chủ tịch, quyền chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp xã) hoặc UBTVQH (đối với trường hợp khuyết chủ tịch, quyền chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh) chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ toạ kỳ họp thứ nhất cho đến khi HĐND bầu được chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. UBTVQH hoặc thường trực HĐND cấp trên trực tiếp ban hành nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên.

Người triệu tập kỳ họp tiến hành khai mạc và chủ tọa các phiên họp của HĐND cho đến khi bầu ra được chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa kỳ họp có thể phân công người điều hành nội dung phiên họp.

*Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất

Căn cứ vào thời gian tổ chức kỳ họp, thời gian triệu tập kỳ họp và tình hình thực tế của địa phương, thường trực HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021 hoặc triệu tập viên quyết định việc tổ chức họp với các cơ quan hữu quan về chuẩn bị nội dung kỳ họp. Trước khi khai mạc kỳ họp chính thức, HĐND tiến hành phiên họp trù bị để quyết định nội dung chương trình kỳ họp và thảo luận, thống nhất các vấn đề liên quan.

Thời gian, chương trình, nội dung, thành phần tham dự phiên họp trù bị do thường trực HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 hoặc triệu tập viên quyết định.

**Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tiến hành các công việc theo trình tự sau đây:

- Khai mạc, thông qua chương trình kỳ họp:

+ Chào cờ, cử Quốc ca;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp;

+ Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;

+ Đại diện thường trực HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 hoặc triệu tập viên báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của HĐND.

+ HĐND biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

- HĐND nghe ủy ban bầu cử cùng cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chủ tọa kỳ họp mời đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng cùng cấp phát biểu.

- HĐND tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND, thành lập Ban Dân tộc của HĐND.

- HĐND nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND.

- HĐND ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND và một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND nếu xét thấy cần thiết.

- Bế mạc kỳ họp:

+ Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đọc diễn văn bế mạc;

+ Chào cờ, cử Quốc ca.

*Cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất

HĐND quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử đối với các vấn đề sau đây:

- Thông qua chương trình kỳ họp hoặc điều chỉnh chương trình kỳ họp;

- Thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có);

- Bầu ban kiểm phiếu;

- Thông qua nghị quyết về việc bầu chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND;

- Thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;

- Quyết định các nội dung khác (nếu có), trừ các nội dung quy định.

HĐND quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với các vấn đề sau đây:

- Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; trưởng ban, phó trưởng ban của ban của HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và ủy viên UBND; hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân;

- Quyết định các vấn đề khác mà HĐND xét thấy cần thiết phải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo