Công văn 5435/VPCP-KTN

Công văn 5435/VPCP-KTN năm 2013 triển khai Dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 5435/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4254/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 5 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3757/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 6 năm 2013), Tài chính (công văn số 7237/BTC-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2013) về việc xác định nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên về việc phân kỳ đầu tư, tổ chức lập Dự án đầu tư, lập phương án tài chính; trên cơ sở đó, có phương án đàm phán với Nhà đầu tư sao cho hiệu quả và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo