Công văn 218/2013/BXD-VLXD

Công văn 218/2013/BXD-VLXD về việc cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
-------
Số: 218/BXD-VLXD
V/v: Cho phép xuất khẩu đá hoa trắng
dạng khối tồn kho
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam.

Bộ Xây dựng nhận được báo cáo số 104/UBND-CN ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đề nghị cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra xác định khối lượng đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp và cho phép làm thủ tục xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế để xác định đá khối tồn kho của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam (đá khối được khai thác theo giấy phép Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hùng Đại Dương). Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để thống nhất khối lượng đá khối của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam (tại Biên bản làm việc số 02/BB-ĐKT ngày 25/01/2013 của Đoàn Kiểm tra và UBND tỉnh Yên Bái).

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối đã tách khỏi moong khai thác với khối lượng tồn kho là 1.256 m3.

Riêng đối với khối lượng 17.926 m3 đã khoan cắt, chưa tách khỏi moong, theo Doanh nghiệp báo cáo đã phải chi phí khoảng 80% so với giá thành khai thác đá khối thành phẩm, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty được xuất khẩu trước 6.000 m3. Khối lượng đá còn lại sẽ được xem xét sau khi Công ty có báo cáo về tình hình đá khối đã xuất khẩu và có sự kiểm tra của các cơ quan liên quan.

Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/ 1 lần để Bộ kịp thời nắm bắt tình hình.

Trong thời gian được xuất khẩu hàng tồn kho, Công ty không được tiếp tục khoan, cắt, khai thác đá khối ngoài số liệu đã báo cáo ở trên. Đề nghị Công ty báo cáo để UBND tỉnh Yên Bái giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai thác và xuất khẩu đá khối theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty TNHH Alliance Minerals Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Trần Nam

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo