Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ 2022

Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ gồm các phần: công tác trọng tâm của chi bộ, nội dung hội nghị của chi bộ.

Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ mới nhất
Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ mới nhất

1. Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ trường học 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Của Ban chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học 

(Nhiệm kỳ 20... - 20..)

Căn cứ quy chế làm việc của Ban chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học Hợp Thành, nhiệm kỳ 20... - 20....

Ban chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học ........ xây dựng chương trình công tác nhiệm kì 20... - 20.. như sau:

A. Mục đích, yêu cầu

Chương trình công tác toàn khoá của Ban chi uỷ chi bộ vừa đảm bảo các công việc trước mắt, vừa đảm bảo nhiệm vụ lâu dài. Vai trò lãnh đạo của chi bộ là sự phát huy tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên và lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng các cuộc họp, tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên.

B. Nội dung công tác trọng tâm

Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết và chuẩn bị nội dung các kỳ họp sát với tình hình nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 20... - 20.. đề ra. Hàng năm có đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trong từng giai đoạn.

Thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra.

Triển khai đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng cấp trên.

Lãnh đạo của Ban chi uỷ tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu hàng năm và toàn khoá để hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ xã Hợp Thành .

C. Nội dung cụ thể từng quý, từng tháng

Họp lần thứ 1 (tháng 9/20...)

Đánh giá kết quả công tác tháng 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và thảo Nghị quyết nhiệm vụ tháng 9/2017.

Họp lần thứ 2 - Tháng 10/20...

Công bố Quyết định của Đảng uỷ xã ......... về việc chuẩn y Ban chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã ............

Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chi uỷ.

Thông qua quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khoá của Ban chi uỷ chi bộ.

Phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Họp lần thứ 3 -Tháng 11/20...

Đánh giá kết quả công tác tháng 10/20..., đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong tháng, dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ tháng 12/20...

Họp lần thứ tư (tháng 12/20...) Đánh giá kết quả công tác năm 20... Kiểm điểm tập thể cấp uỷ và phân tích chất lượng đảng viên và chấm điểm chi bộ năm 20...

Năm 20...

Quý I năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 1,2,3

Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Nghị quyết các vấn đề:

Xây dựng chương trình công tác năm 20....

Công tác phát triển đảng trong năm 20....

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20...

Tổ chức thực hiện các cuộc thi dành cho HS tiểu học.

Nghỉ tết, trực tết và bảo vệ tài sản trong dịp tết.

Quý II năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 4,5,6.

Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Nghị quyết các vấn đề:

 Công tác phát triển đảng trong năm 20...

+ Tổ chức thực hiện các cuộc thi các cấp dành cho HS tiểu học.

+ Việc ôn tập kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

+ Kiểm điểm và xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn.

+ Nội dung họp CMHS năm học 20... - 20...

+ Tổng kết năm học, bàn giao học sinh sinh hoạt hè, phụ đạo HS yếu trong nhà trường (20...).

Quý III năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 7,8,9.

Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Nghị quyết các vấn đề:

Công tác phát triển đảng trong năm 20...

Tổ chức thực hiện các cuộc thi các cấp dành cho HS tiểu học.

Việc chuẩn bị CSVC trường lớp trong hè.

Việc chuẩn bị khai giảng và tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Quý IV năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 10,11,12.

Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Tổng kết công tác đảng năm 20....

Nghị quyết các vấn đề:

Công tác phát triển đảng trong năm 20...

Nâng cao chất lượng Dạy – Học, chất lượng học sinh tham gia các kì thi.

Chuẩn bị sơ kết học kì I năm học 20...-20...

Năm 20... (năm tiếp theo)

Quý I năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 1,2,3

Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Nghị quyết các vấn đề:

+ Xây dựng chương trình công tác năm 20...
+ Công tác phát triển đảng trong năm 20...
+ Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20...
+ Tổ chức thực hiện các cuộc thi dành cho HS tiểu học.
+ Nghỉ tết, trực tết và bảo vệ tài sản trong dịp tết.

Quý II năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 4,5,6.

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Sơ kết 6 tháng đầu năm 20...
- Nghị quyết các vấn đề:

+ Công tác phát triển đảng trong năm 20...

+ Nội dung họp CMHS năm học 20...-20...

+ Tổ chức thực hiện các cuộc thi các cấp dành cho HS tiểu học.

+ Việc ôn tập kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

+ Kiểm điểm và xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn.

+ Tổng kết năm học, bàn giao học sinh sinh hoạt hè, phụ đạo HS yếu trong nhà trường (hè 2019).

Quý III năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 7,8,9.

-bKiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Nghị quyết các vấn đề:

+ Công tác phát triển đảng trong năm 20....
+ Tổ chức tu sửa bổ sung CSVC trường lớp.
+ Điều tra PC và phương án tuyển sinh lớp 1 năm học 20...-20...
+ Việc phối hợp tổ chức sinh hoạt hè, tổng kết sinh hoạt hè, các lớp năng khiếu và phụ đại HS yếu trong hè.
+ Khai giảng và xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20...-20...

Quý IV năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 10,11,12.

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Tổng kết công tác đảng năm 20...
- Nghị quyết các vấn đề:
+ Công tác phát triển đảng trong năm 20...
+ Nâng cao chất lượng Dạy – Học, chất lượng học sinh tham gia các kì thi.
+ Chuẩn bị sơ kết học kì I năm học 20...-20...

Năm 20...(năm tiếp theo)

Quý I năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 1,2,3

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Nghị quyết các vấn đề:
+ Xây dựng chương trình công tác năm 20...
+ Công tác phát triển đảng trong năm 20...
+ Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20...
+ Tổ chức thực hiện các cuộc thi dành cho HS tiểu học.
+ Nghỉ tết, trực tết và bảo vệ tài sản trong dịp tết.

Quý II năm 20...

Họp chi bộ theo định kì tháng 4,5,6.

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Sơ kết 6 tháng đầu năm 20...
- Nghị quyết các vấn đề:
+ Công tác phát triển đảng trong năm 20...
+ Nội dung họp CMHS năm học 20...-20...
+ Tổ chức thực hiện các cuộc thi các cấp dành cho HS tiểu học.
+ Việc ôn tập kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
+ Kiểm điểm và xếp loại CBQL và GV theo Chuẩn.
+ Tổng kết năm học, bàn giao học sinh sinh hoạt hè, phụ đạo HS yếu trong nhà trường (hè 2020).

Đại hội chi bộ nhiệm kì 20... - 20...

Trên đây là chương trình công tác toàn khoá của Ban chi uỷ chi bộ Trường Tiểu học ........ nhiệm kỳ 20... - 20... Hàng năm, hàng quý, ban chi uỷ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ xã (b/c);
- Thành viên BCU (T/h);
- Lưu.

BÍ THƯ CHI BỘ

2. Mẫu chương trình công tác toàn khóa của chi bộ số 1

ĐẢNG BỘ TỈNH..............
ĐẢNG UỶ KHỐI
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
*
Số ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày .............tháng............ năm.............

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHÓA

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI,NHIỆM KỲ............
-----

Hội nghị lần thứ nhất, ngày......tháng......năm......., Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ ...........như sau:

I. Năm..............

1. Tháng...............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất thông qua:

- Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối.

- Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm và Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm......., Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý.......ủa Đảng bộ Khối.

- Bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

2. Quý...........

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và Nghị quyết BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm .........

- Lãnh đạo thực hiện việc rà soát các chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế, đề án, nghị quyết… (của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành và thực hiện trước đây) để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- Lãnh đạo quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

3. Quý.............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý............

- Đề án về sắp xếp, kiện toàn, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp.

- Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ .............

- Định hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ .................

- Xây dựng đề cương các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ............

4. Quý.............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm.......; Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm năm..........

- Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ ..............

- Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ...........

- Bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ.............

- Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm........

II. Năm................

1. Quý................

- Nghe Ban Thường vụ báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm.............

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm.......... và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm..........của BCH Đảng bộ Khối.

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

+ Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Quý I và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý II/20...

+ Bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ..............

+ Tiếp tục thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối; gửi văn kiện đến Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đóng góp ý kiến.

2. Quý.........

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Quý II và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý III/20...

- Thông qua (lần cuối) văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ.............

- Cho ý kiến một số vấn đề chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ...............

3. Quý..........

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ............ (dự kiến tháng........).

Quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy,
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó phòng, BTCTU,
- Các Ủy viên BCH, UBKT Đảng bộ Khối,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,
- Lưu VPĐUK (Duong-95b).

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

3. Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ 2022

ĐẢNG BỘ ……………………

CHI BỘ ………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ………….., ngày … tháng … năm 20…

Số: … /CT – CB THPT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA CHI BỘ ……………

LẦN THỨ … NHIỆM KỲ 20…-20…

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ … nhiệm kỳ 20…-20…;

Chi bộ Trường …………… xây dựng Chương trình công tác toàn khóa như sau:

A. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ

1. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; Đại hội Đảng bộhuyện Chư Prông lần thứ XVI; Đại hội Chi bộ Trường THPT Pleime lần thứ I nhiệm kỳ 20...-20....

2. Chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Gia Lai, các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy Chư Prông và các nhiệm vụ quan trọng của nhà trường giai đoạn 20... - 20....

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của đất nước, của ngành giáo dục.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Giữ vững quy mô phát triển trường ,lớp, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; nghiên cứu, vận dụng, xây dựng cơ chế nhằm động viên mọi cán bộ, giáo viên tham gia công tác giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trở thành trường loại khá trong toàn tỉnh giai đoạn 20…- 20...

Nâng cao chất lượng đào tạo: Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất gắn liền với đảm bảo chất lượng học sinh đỗ TN THPT, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội ở địa phương

Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh: Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức trong sáng, tác phong và lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm và ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện, có hoài bão và quyết tâm cao trong cuộc sống, có chí tiến thủ trong lập thân, lập nghiệp sau khi ra trường

Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: Bổ sung xây dựng vị trí việc làm và định biên CBVC, HĐLĐ của các tổ; lựa chọn CB, GV có tâm huyết, có trình độ vào các vị trí lãnh đạo; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển Nhà trường.

Công tác quản lý tài sản, tài chính, tăng cường CSVC: Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính có hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm; khai thác, phát huy mọi nguồn lực tài chính hợp pháp để đảm bảo các hoạt động thiết yếu của Nhà trường.

Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện nghiêm túc quy định 3 công khai theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi thành viên trong trường.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành trong tỉnh và các trường bạn trong công tác đào tạo của trường.

B. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 20… - 20…, Chi bộ xác định nội dung trọng tâm một số phiên họp quan trọng:

I. Nội dung các hội nghị được xác định từ đầu nhiệm kỳ

1. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Phân công công tác cho Bí thư.

- Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội, Chương trình làm việc toàn khoá của Chi bộ. Chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ.

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

2. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ.

- Cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20....

- Cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.

- Cho ý kiến vào Dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

3. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Thông qua Quy chế làm việc của Chi bộ; Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20...; Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

4. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

5. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

6. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

7. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

-Chương trình công tác của chi bộ năm 20...

8. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Prông.

9. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

10. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

-Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 20...-20...

- Dự thảo Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 20...-20....

11. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

12. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

13. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

14. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

15. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

16. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

17. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20...

18. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

19. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

20. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

21. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

22. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

23. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

24. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

25. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

26. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20....

27. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

28. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

29. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

30. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

31. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

32. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

33. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Báo cáo chuyên đề quý III.

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

34. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

35. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

36. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Báo cáo chuyên đề quý IV.

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20....

37. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

38. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

39. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

40. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

41. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

42. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

43. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

44. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

45. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

46. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20...

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

47. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

48. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

- Cho ý kiến vào Đề án tổ chức Đại hội Chi bộ Trường lần thứ II.

- Cho ý kiến vào Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ II.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm phát triển 20... – 20... và định hướng Kế hoạch 5 năm phát triển 20... – 2025.

49. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

- Công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ X.

50. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-2021.

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ Trường

- Chỉ đạo đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kì 20...-2025

51. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 2021.

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 2021.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

2. Nội dung công tác quan trọng khác

Ngoài nội dung của 50 phiên họp đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ, dự kiến chi bộ sẽ bàn và cho chủ trương về các vấn đề sau:

  1. Công tác nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một số chức danh lãnh đạo, tổ chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể theo hướng dẫn cấp trên.
  2. Đề án xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhà trường, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận theo quy định và hướng dẫn cấp trên .
  3. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ … nhiệm kỳ 20...-20....
  4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức đại hội định kỳ.
  5. Trong quá trình triển khai chương trình công tác toàn khóa của chi bộ, nếu phát sinh các nội dung không có trong chương trình công tác chi bộ thì chi bộ xem xét có thể bổ sung những nội dung mới phát sinh phù hợp với tình hình của chi bộ.

Nơi nhận:

- Đảng bộ (báo cáo);

- Các Đảng viên (thực hiện);

- Web của Nhà trường;

- Lưu CB.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

4. Kế hoạch học tập toàn khóa của chi bộ

ĐẢNG ỦY SỞ ..............................

CHI BỘ...................................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..., ngày …. tháng… năm 20...

KẾ HOẠCH

học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội... của Đảng 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc năm 20...

-----

Tên Chi bộ: (Chữ in hoa)...............................................................................

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 20... “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ” ;

Chi bộ ...............…………… xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Kế hoạch học tập của chi bộ trong năm 20... (viết ngắn gọn)

2. Nội dung kế hoạch làm theo Bác trong năm 20... (gợi ý một số nội dung cơ bản).

- Ý thức tự lực, tự cường

+ Phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

+ Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ;

+ Tạo sự đồng thuận nhất trí cao của tập thể, đơn vị;

+ Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ;

+ Tập trung giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn (nếu có);

+ Đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

- Khát vọng

+ Tổ chức các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, được Nhân dân tin tưởng;

+ Lãnh đạo tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra;

+ Góp phần xây dựng đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp;

+ Không để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

- Thực hiện chuyên đề năm 20... (lựa chọn một số nội dung của chuyên đề) gắn với chức trách, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương...(khóa ..., khóa...)

+ Cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về chính trị tư tưởng.

* Chú ý:Tập thể chọn một vài nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ để đăng ký làm theo Bác, trong đó chọn một vài vấn đề còn hạn chế hoặc khát vọng (không đăng ký một cách chung chung).

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện của chi bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 20...

Giải pháp đưa ra một cách thiết thực bằng những công việc cụ thể, mang lại hiệu quả so với trước (viết ngắn gọn, không nói lý thuyết, không nói chung chung).

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 20...

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

5. Mẫu Chương trình công tác năm của chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN....
CHI BỘ....
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..., ngày ...tháng ... năm 20...
Số 09 -CTr/HU

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Chi bộ, Ban Thường vụ Chi bộ năm 20...
---------

- Căn cứ Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 20...;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ, Ban Thường vụ Chi bộ và Thường trực Chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ 20... - 20...;
- Căn cứ Chương trình công tác của Chi bộ, Ban Thường vụ Chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ 20... - 20...;
Năm 20..., Chi bộ, Ban Thường vụ chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHI BỘ

I- Quý I

1. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 20....

2. Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ....lần thứ..., nhiệm kỳ 20... - 20...

3. Phối hợp với chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa... và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20... - 20... trên địa bàn huyện.

4. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện ....

6. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện ....

7. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, dược liệu và làng nghề trên địa bàn huyện ..... giai đoạn 20... - 20...

8. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Lạc Dương giai đoạn 20... - 20..., định hướng đến năm 20...

9. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển hạ tầng huyện gắn với quy hoạch, phát triển hạ tầng thị trấn ........, mở rộng không gian đô thị giai đoạn 20... - 20..., định hướng đến năm 2030.

10. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát năm 20...

11. Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 20....

12. Triển khai một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ ....

II- Quý II

1. Tiếp tục lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ... và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20... - 20... trên địa bàn.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn chi bộ.

3. Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20....

4. Triển khai một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chi bộ khóa..., nhiệm kỳ 20... - 20...

III- Quý III

1. Triển khai  thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 20... - 20... và những năm tiếp theo.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực huyện ... giai đoạn 20... - 20... và những năm tiếp theo.

3. Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 20...

4. Triển khai một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ 20... - 20...

IV- Quý IV

1. Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 20....

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 20....

3. Triển khai thực hiện Chương trình công tác của Chi bộ, Ban Thường vụ Chi bộ năm 20...

4. Thông qua Báo cáo của Ban Thường vụ Chi bộ về công tác quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 20... và dự toán năm 20...

5. Triển khai một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chi bộ khóa ..., nhiệm kỳ 20... - 20...

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ CHI BỘ

Ngoài việc chủ động chuẩn bị các nội dung nhằm thực hiện chương trình làm việc của Chi bộ; Ban Thường vụ Chi bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện các công việc trọng tâm sau:

I- Quý I

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ... của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.

2. Phối hợp với công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ...và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20... - 20... trên địa bàn ...

3. Chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ ...xác định.

4. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 20... - 20...

5. Phối hợp thực hiện Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an địa phương năm 20...; Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 20....

6. Phối hợp thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy định số ..., ngày... của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

7. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số ..., ngày... của ... về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và Nghị quyết ..., ngày... của ... về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số ..., ngày... của ... về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

9. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số ..., ngày... của ... về Bộ Chính trị khóa ... về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

10. Sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

II- Quý II

1. Tập trung lãnh đạo, phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ... và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20... - 20... trên địa bàn địa phương.

2. Phối hợp tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ và Đại hội Hội Chữ thập đỏ địa phương nhiệm kỳ 20... - 20....

3. Phối hợp Kế hoạch xây dựng và phát triển lực lượng dân quân thường trực tại các xã, thị trấn ....

4. Phối hợp Kế hoạch về tăng cường công tác ngăn chặn, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số..., ngày ... của Ban Thường vụ ... về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ... và Chương trình hành động số ...“về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

6. Sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

III- Quý III

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp chi bộ năm 20... theo kế hoạch chung của....

2. Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số ..., ngày... của ... về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 20....

3. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương..., khóa ...; Chương trình hành động số ..., ngày ... của Tỉnh ủy; Kế hoạch số..., ngày...của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương....khóa ... về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

4. Sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

IV- Quý IV

1. Phối hợp với lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thị trấn ....

2. Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số..., ngày ...về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Quy định..., ngày... của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy
quản lý.
4. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị..., ngày ... của Ban Thường vụ Chi bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn huyện.

5. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 20....

6. Sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trên, trong qua trình tổ chức thực hiện, Chi bộ, Ban Thường vụ Chi bộ sẽ xem xét, quyết định ban hành các nghị quyết, chỉ thị để triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy tại địa phương./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo),
- Ủy ban nhân dân huyện( báo cáo),
- Các Ban xây dựng Đảng (báo cáo),
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện(báo cáo),
- Các đồng chí Chi ủy viên,
- Lưu Văn phòng Chi bộ.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

Trên đây là các mẫu chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ. Bạn đọc chỉ cần tham khảo, tải file về máy để sử dụng và có thể dễ dàng tự lập kế hoạch, chương trình theo nội dung cơ bản có sẵn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
23 40.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo