Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ tới

Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ tới cụ thể là nhiệm kỳ 2022 - 2025 mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây là mẫu để các cơ quan tham khảo nhằm xây dựng nên đề án nhân sự cho chính mình.

1. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ là gì?

Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ là văn kiện hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới. Nội dung trong mẫu đề án nhân sự cần nêu ra các tiêu chuẩn chung; số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư; về độ tuổi; về cơ cấu....

2. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ tới

ĐẢNG BỘ……….
QUẬN ỦY……….

Số 11-HD/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….………, ngày….. tháng…..năm……

HƯỚNG DẪN
công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở

tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ………… lần thứ ………(nhiệm kỳ 20...-20...)

-----

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 28/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; Ban Thường vụ Quận ủy hướng dẫn công tác nhân sự tại các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) như sau:

I. QUÁN TRIỆT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, THÀNH UỶ VÀ QUẬN ỦY

1. Tổ chức hội nghị cán bộ

Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Thành ủy, Quận ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phần cán bộ dự hội nghị:

- Đảng bộ cơ sở:

+ Đảng bộ phường: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và Tổ trưởng các tổ dân phố.

+ Đảng bộ khác: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; thành viên Ban lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng trực thuộc và tương đương.

- Chi bộ cơ sở: Hội nghị toàn thể đảng viên.

2. Thời gian: Các cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt trong thời gian không quá 01 ngày và hoàn thành trước ngày……….

3. Nội dung: Tại hội nghị cán bộ, cần quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025); Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội của Ban Tổ chức Thành ủy; Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội của Ban Thường vụ Quận ủy.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Yêu cầu công tác nhân sự cấp ủy

- Phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Cơ bản thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

- Tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, phường (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Đảng ủy các phường khi báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy về nhân sự chủ chốt cấp ủy thì đồng thời báo cáo việc chuẩn bị nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu hội đồng nhân quận khóa XIX để Ban Thường vụ Quận ủy xem xét cho ý kiến đồng ý trước khi thực hiện quy trình nhân sự 5 bước.

- Đối với các đảng bộ trực thuộc Quận ủy, Ban Thường vụ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ dự kiến nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư báo cáo bằng văn bản về Quận ủy đồng ý trước khi thực hiện quy trình nhân sự 5 bước.

- Đối với chi bộ trực thuộc Quận ủy, chi ủy (nơi không có chi ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ) dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư báo cáo bằng văn bản về Thường trực Quận ủy đồng ý trước khi thực hiện quy trình nhân sự.

- Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Chi ủy (nơi không có chi ủy thì đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ) dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư báo cáo Đảng ủy đồng ý trước khi chi bộ tổ chức hội nghị thảo luận giới thiệu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (Đảng ủy cơ sở hướng dẫn cụ thể).

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên

* Tiêu chuẩn chung (Căn cứ tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ)

- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); bảo đảm tuổi theo quy định.

* Tiêu chuẩn cụ thể

- Tiêu chuẩn cấp ủy viên, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường thực hiện theo Quy định số 01-QĐi/QU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy.

- Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân; lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo Quy định số 01-QĐi/QU, ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy, phải là người có năng lực, kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Các đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời phải có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đại biểu hội đồng nhân dân.

- Đối với những đồng chí khi thực hiện quy trình công tác cán bộ chưa đảm bảo một số tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, xử lý dứt điểm những vi phạm theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các quy định liên quan trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

- Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị:

+ Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị đối với từng đối tượng, chức danh theo quy định về tiêu chuẩn cán bộ.

+ Trường hợp chưa được cấp bằng lý luận chính trị thì phải:

+ Thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) trước ngày 16/9/2009.

+ Được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư (đối với cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang); Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông báo số 389/TB-HVCTQG, ngày 08/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Độ tuổi cấp ủy viên

Về độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó:

- Đối với cấp phường:

+ Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ, độ tuổi tái cử ít nhất phải từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng).

+ Đối tượng tham gia cấp ủy là cán bộ, công chức cấp phường đang công tác, tham gia cấp ủy lần đầu: Nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây (đối với đồng chí chủ tịch Hội cựu chiến binh phường độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy không quá 60 tuổi, độ tuổi tái cử cấp ủy không quá 65 tuổi).

+ Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy: Nam sinh từ tháng 10/1962, nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây.

+ Độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5/2021 (nam sinh tháng 11/1963; nữ sinh tháng 11/1968 trở lại đây).

+ Đối tượng không là cán bộ, công chức phường: Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy không quá 60 tuổi, độ tuổi tái cử cấp ủy không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định.

+ Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố tham gian lần đầu không quá 65 tuổi, tái cử không quá 70 tuổi. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định.

- Các đảng bộ, chi bộ khác: Độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ, độ tuổi tái cử ít nhất phải từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội (tính theo tháng).

- Về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù, cụ thể: Bí thư là thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước, các đồng chí tái cử cấp ủy trong các chi bộ trực thuộc đảng bộ quân sự, công an còn tuổi công tác từ 01 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý (đối với đơn vị phối quản), thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

- Về xác định tuổi của cán bộ, đảng viên khi không có sự thống nhất:

+ Nếu tuổi của cán bộ, đảng viên không thống nhất trong hồ sơ, thì xác định theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 và Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư và Công văn số 1901-CV/BTCTW, ngày 05/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Trường hợp hồ sơ của cán bộ, đảng viên chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thời điểm xác định tuổi để tham gia cấp ủy và thực hiện chính sách đối với cán bộ là ngày 01 tháng 01 của năm ghi trong hồ sơ.

4. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư

4.1. Về cơ cấu:

- Thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy phường, phấn đấu: Dưới 35 tuổi từ 10% trở lên, từ 35-50 tuổi khoảng 40-50%, còn lại trên 50 tuổi. Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 10% trở lên.

- Cơ cấu ủy viên ban thường vụ cấp ủy thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Cơ cấu cấp ủy, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và việc đổi mới cấp uỷ trong lực lượng vũ trang thực hiện theo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; cấp ủy, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Quận ủy xác định cơ cấu cấp ủy cấp mình và định hướng cho cấp dưới (chi bộ trực thuộc), theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện và không nhất thiết đơn vị, bộ phận trực thuộc nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

4.2. Về số lượng cấp ủy: Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: Số lượng cấp ủy thực hiện như nhiệm kỳ 2015-2020.

* Đảng bộ phường:

- Số lượng cấp ủy không quá 15 cấp ủy viên; ban thường vụ không quá 05 đồng chí; phó bí thư có từ 01 đến 02 đồng chí.

- Cơ cấu ban thường vụ gồm Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an phường (trường hợp khác Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định).

* Đảng bộ khác trực thuộc Quận ủy:

Số lượng cấp ủy không quá 15 cấp ủy viên, nơi có 09 cấp ủy viên trở lên được bầu ban thường vụ; số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 1/3 số ủy viên ban chấp hành, phó bí thư có từ 01 đến 02 đồng chí.

* Chi bộ trực thuộc Quận ủy và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở:

Chi bộ đông đảng viên bầu không quá 07 chi ủy viên; chi bộ có dưới 09 đảng viên chính thức thì bầu bí thư (nếu cần bầu một phó bí thư), do đại hội bầu trực tiếp.

5. Công tác nhân sự trước đại đội

5.1. Công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự các cấp

- Các cấp ủy trực thuộc Quận ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp mình, cán bộ diện Quận ủy quản lý theo Công văn số 1020-CV/QU, ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy.

- Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động thực hiện phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

- Công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy; chất lượng, hiệu quả việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh và kết luận rõ, chính xác những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị và các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.

- Phấn đấu thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương. Đối với các đồng chí thuộc đối tượng này, có thể điều động, phân công giữ chức vụ bí thư cấp ủy ở địa phương khác hoặc bố trí công tác thích hợp vào thời điểm trước đại hội.

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/QU, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường không là người địa phương.

- Các đồng chí lãnh đạo không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội. Những đồng chí đủ điều kiện tái cử nhưng không trúng cấp uỷ khóa mới, thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ có trách nhiệm phân công, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện dừng việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trước 06 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ (tính theo thời điểm cấp ủy có văn bản đề nghị). Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy đối với cán bộ lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Trong xem xét, thẩm định nhân sự cần chú ý tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, uy tín của nhân sự theo quy định, nhất là kết quả công tác, sản phẩm cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát kỹ tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 08/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định hiện hành, trong đó:

+ Không phân biệt loại hình đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị được nêu tại Điểm 3.1, Mục 3, Phần II, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Điểm 3.1, Mục 3, Phần II, Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Điểm 4, Điều 12, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 của Quốc hội. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

+ Đối với nhân sự công tác ở một số đơn vị đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan chức năng chưa kết luận; ngoài việc giao các cơ quan chức năng tham gia thẩm định theo quy định, ban thường vụ cấp ủy căn cứ tình hình thực tế có thể chỉ đạo gửi lấy thêm ý kiến thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức năng liên quan (nội chính, công an, thanh tra, cấp trên trực tiếp đối với ngành dọc hoặc tài chính, kiểm toán, thuế…) cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cấp ủy các cấp cần chủ động, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có các biểu hiện:

+ Bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

+ Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm.

+ Quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

+ Để nội bộ mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”.

- Các cấp ủy chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong việc bố trí, sắp xếp, quan tâm, tạo điều kiện đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Cấp ủy triệu tập đại hội chỉ xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến nhân sự nếu đơn, thư đó gửi đến cấp ủy trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc (đối với cấp xã và tương đương); nếu gửi đến cấp ủy triệu tập đại hội sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho cấp ủy khóa mới xem xét, giải quyết theo quy định.

* Việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị hoàn thành trước khi thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy 5 bước.

5.2. Trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư

- Về trình tự: Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước. Sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định, sau đó tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra; đồng thời, dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Về số dư: Trên cơ sở số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy đã được xác định (theo Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ), cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10-15% trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định. Đối với những nơi có số lượng từ 03 - 05 ủy viên thì số dư tối đa là 01 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua, thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

III. QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ

1. Quy trình

1.1. Đối với các Đảng bộ

* Đối với các đồng chí tái cử cấp ủy

(1) Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Ban Thường vụ Quận ủy quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy đương nhiệm, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Quận ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Nơi không có Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp ủy thực hiện nội dung bước 1.

(2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

- Thành phần:

+ Ở cấp phường: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể; bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng các tổ dân phố.

+ Các đảng bộ còn lại: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng các phòng, ban và tương đương, trưởng các đoàn thể; bí thư các chi bộ trực thuộc.

(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 1)

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

(4) Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 2)

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); ban thường vụ cấp ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

Về nội dung khảo sát nhân sự: Ban thường vụ cấp ủy nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự (đã được giới thiệu ở bước 3) tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Nơi không có Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp ủy thực hiện nội dung bước 4.

(5) Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

- Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể ban chấp hành đảng bộ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Lưu ý: Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước; sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định, sau đó tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra; đồng thời, dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhận các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.

* Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

(1) Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Ban Thường vụ Quận ủy quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức chính trị - xã hội (theo nhiệm kỳ của từng tổ chức); ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Quận ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Nơi không có Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp ủy thực hiện nội dung bước 1.

(2) Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

- Thành phần:

+ Ở cấp phường: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể; bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng tổ dân phố.

+ Các đảng bộ còn lại: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng các phòng, ban và tương đương, trưởng các đoàn thể; bí thư các chi bộ trực thuộc.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định[1] và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

(3) Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 1)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện được Ban Thường vụ Quận ủy phân bổ và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ trực thuộc Quận ủy tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

(4) Bước 4: Tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (lần 2).

Ban thường vụ cấp ủy tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có), ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Quận ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khoá mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

Nơi không có Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp ủy thực hiện nội dung bước 4

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban chấp hành giới thiệu ở bước 3.

- Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

(5) Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2)

Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể ban chấp hành đảng bộ thuộc trực Quận ủy thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy thông qua ở bước 4.

- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp uỷ viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

1.2. Đối với chi bộ trực thuộc Quận ủy

- Bước 1: Chi ủy (nơi không có chi ủy là bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ) căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Ban Thường vụ Quận ủy quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia chi ủy và nhân sự bí thư, phó bí thư theo quy định báo cáo bằng văn bản về Thường trực Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) đồng ý trước khi lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị đảng viên.

Dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư báo cáo bằng văn bản về Thường trực Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) đồng ý trước khi thực hiện quy trình nhân sự.

- Bước 2: Tổ chức hội nghị đảng viên để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được hội nghị chi ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

+ Mỗi đảng viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị chi ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

+ Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 50% tổng số đảng viên có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Đối với những nơi có số lượng từ 03 - 05 ủy viên thì số dư tối đa là 01 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau.

Bước 3: Tổ chức hội nghị chi ủy (nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư chi bộ)

+ Tổng hợp, phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị đảng viên.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể chi ủy thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

- Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chi ủy, nhân sự bí thư, phó bí thư theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị đảng viên thông qua ở bước 2.

- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số chi ủy viên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có hai người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

* Đối với chi bộ chỉ có bí thư, thì đồng chí bí thư chi bộ tổng hợp kết quả hội nghị đảng viên báo cáo Thường trực Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) xem xét, quyết định.

1.3. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Chi ủy (nơi không có chi ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ) dự kiến nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư báo cáo về Đảng ủy đồng ý trước khi tổ chức hội nghị đảng viên.

Chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên tiến hành thảo luận giới thiệu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Trên cơ sở giới thiệu, chi bộ thảo luận thống nhất báo cáo bằng văn bản về Đảng ủy để tổ chức đại hội (Đảng ủy cơ sở hướng dẫn cụ thể).

2. Báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy

Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung tại hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ Quận uỷ (đồng gửi Ban Tổ chức Quận ủy) về công tác chuẩn bị nhân sự; số lượng, cơ cấu nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

Nếu các chức danh bí thư, phó bí thư giới thiệu có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư để Thường trực Quận ủy xem xét, cho ý kiến. Nếu ý kiến của ban thường vụ cấp ủy có điểm gì khác với biểu quyết của cấp ủy thì ban thường vụ cấp ủy báo cáo xin ý kiến của Thường trực Quận ủy.

Việc báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy đối với đơn vị đại hội điểm phải được thực hiện trước ngày……….; các đơn vị khác báo cáo trước ngày………..

Sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Quận ủy:

- Nếu Ban Thường vụ Quận uỷ đồng ý với phương án nhân sự do hội nghị cấp ủy giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạo khác thì phương án nhân sự đó được giới thiệu với đại hội.

- Nếu Ban Thường vụ Quận uỷ có ý kiến chỉ đạo khác thì triệu tập hội nghị cấp ủy (lần 2) để tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối phương án nhân sự trình đại hội.

*Lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy trực thuộc Quận ủy báo cáo xin ý kiến đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, báo cáo Thường trực Quận ủy để chỉ đạo và phân công các thành viên tổ công tác của Quận ủy hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự.

3. Hồ sơ nhân sự cấp ủy

- Yêu cầu nhân sự kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung nêu tại các mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận (hoặc chứng thực) theo quy định.

- Các cấp ủy trực thuộc Quận ủy chịu trách nhiệm chính trước Ban Thường vụ Quận ủy trong việc nhận xét, đánh giá, đề xuất, giới thiệu, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu theo thẩm quyền.

- Trường hợp bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú không đúng với nơi nhân sự sinh sống (nhân sự đang sinh sống ở địa phương, nhưng bản nhận xét nơi cư trú không phải do cấp ủy nơi sinh sống xác nhận), thì nhân sự phải lấy xác nhận lại theo quy định; đối với nhân sự có vợ (chồng), con đang học tập, làm việc ở nước ngoài, làm việc cho các tổ chức quốc tế thì nhân sự phải có văn bản báo cáo, giải trình và được cấp ủy có thẩm quyền nơi công tác xác nhận theo quy định.

- Các cấp ủy trực thuộc Quận ủy gửi Đề án, hồ sơ nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV về Thường trực Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) ít nhất trước 30 ngày làm việc tính đến thời điểm duyệt đề án đại hội đảng bộ, chi bộ để thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

Danh mục hồ sơ nhân sự (thống nhất khổ giấy A4) và sắp xếp theo thứ tự sau:

(1). Tờ trình.

(2). Hồ sơ nhân sự 5 bước.

(3). Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu (kèm theo Biên bản kiểm phiếu ở các bước).

(4). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW) do cá nhân tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận; có dán ảnh màu khổ 4cm x 6cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng, có đóng dấu giáp lai.

(5). Bản kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất; có nhận xét, đánh giá của chi bộ và xác nhận của đảng ủy cơ quan nơi cán bộ công tác.

(6). Nhận xét, đánh giá của ban thường vụ quận ủy: (a) Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; (b) Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất; (c) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy chế nêu gương; (d) Uy tín và triển vọng phát triển.

(7). Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình cán bộ.

(8). Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị khoá XII.

(9). Bản kê khai tài sản thu nhập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ (ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào từng trang).

(10). Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ,... (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền). Nếu là bằng tiến sỹ, thạc sỹ, đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) phải có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

(11). Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ); trường hợp giấy khai sinh không bảo đảm theo quy định thì gửi bản sao lý lịch đảng viên gốc có xác nhận của cấp ủy có thẩm quyền.

(12). Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng).

6. Thực hiện bầu cử trong đại hội

6.1. Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hiện hành liên quan.

6.2. Trường hợp danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy không đúng với đề án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua thì ban thường vụ cấp ủy khóa mới kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp có thẩm quyền; sau khi có ý kiến chỉ đạo mới tiếp tục tiến hành bầu cử bí thư, phó bí thư hoặc dừng việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy để tiếp tục chuẩn bị.

6.3. Trường hợp đồng chí dự kiến giới thiệu để bầu giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không trúng cử vào cấp ủy, ban thường vụ hoặc ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp, thì cấp ủy khóa mới báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên có thẩm quyền và tham khảo ý kiến của ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên về phương án giới thiệu nhân sự mới hoặc đề xuất tạm dừng việc bầu chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra để tiếp tục chuẩn bị.

6.4. Những nơi thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bí thư cấp ủy thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/TW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

6.5. Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy khoá mới, đoàn chủ tịch đại hội tổ chức lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới (trừ những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy). Ban kiểm phiếu của đại hội thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo với đoàn chủ tịch và cấp ủy khoá mới, kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

7. Cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên

Căn cứ vào số lượng đại biểu được phân bổ và tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành xác định cơ cấu đại biểu cụ thể bảo đảm cân đối, hài hòa, phù hợp về thành phần, giới tính; tăng số lượng đại biểu đại diện các ngành, lĩnh vực quan trọng.

8. Công tác nhân sự và việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội

- Ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị xây dựng quy chế làm việc, dự kiến phân công cấp ủy viên; tham khảo ý kiến các ủy viên về dự kiến phân công và quyết định phân công nhiệm vụ cho các ủy viên theo quy định.

- Ủy ban kiểm tra khóa mới họp bầu phó chủ nhiệm và phân công công tác trong ủy ban. Ban thường vụ cấp ủy báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y danh sách ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

- Ban thường vụ cấp ủy khóa mới thực hiện việc sắp xếp công tác hoặc thực hiện các chế độ chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên khoá cũ không tái cử theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử, Ban Thường vụ cấp ủy khoá mới hoặc cấp ủy (nơi không có Ban Thường vụ) hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn y danh sách cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư mới được bầu. Hồ sơ gồm: Tờ trình, Biên bản Đại hội, biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu, danh sách trích ngang cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào hướng dẫn công tác nhân sự của Ban Thường vụ Quận ủy và tình hình đặc điểm của các đảng bộ, chi bộ cơ sở; yêu cầu cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai việc chuẩn bị nhân sự ở cấp mình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy; Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy.

2. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy; các đảng bộ, chi bộ cơ sở phải báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) về công tác nhân sự của cấp ủy. Chỉ khi có ý kiến đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy thì mới được tiến hành Đại hội.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách các đảng bộ, chi bộ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

4. Các Ban Xây dựng Đảng, Tổ công tác của Quận ủy có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

5. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện việc đăng ký lịch đại hội của đơn vị mình theo kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) để báo cáo Thường trực Quận ủy bố trí lịch dự đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ quận đảm bảo sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Quận ủy. Các đảng bộ trực thuộc Quận ủy chọn một số chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

6. Căn cứ Hướng dẫn này các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy) để bổ khuyết, chỉ đạo kịp thời./.

3. Đề án nhân sự Đại hội Chi bộ

ĐẢNG BỘ …………...

CẤP ỦY......................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… ĐA/……......ngày … tháng….. năm 20….

ĐỀ ÁN
Nhân sự tham gia Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20......

Căn cứ tiêu chuẩn cấp ủy viên đã nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28/02/20.... của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20.... - 20...... và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên; căn cứ tình hình thực tiễn của chi bộ, Chi bộ …………………………………. nhiệm kỳ 20....-20.... báo cáo Đề án nhân sự Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20...... như sau:

I. YÊU CẦU

Cơ cấu nhân sự dựa trên cơ sở quy hoạch, thực hiện đúng quy trình; lựa chọn nhân sự đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn diện, có ý thức trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ tốt.

Lựa chọn nhân sự đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, đổi mới, kế thừa và phát triển; đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ nam, nữ.

II. TIÊU CHUẨN

Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng các mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhân sự được giới thiệu bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới là những đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2016, bản thân hoặc vợ (chồng), con không vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên, cán bộ, viên chức không được làm.

III. SỐ LƯỢNG, ĐỘ TUỔI, CƠ CẤU

1. Số lượng:

Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20...... là …… đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên).

2. Độ tuổi và cơ cấu:

Cấp ủy nhiệm kỳ 20.... - 20...... dự kiến độ tuổi từ 35 - 45 chiếm tỷ lệ …..%, trên 50 tỷ lệ …...%; cơ cấu nữ trên ……%.

Cơ cấu theo lĩnh vực công tác, chức vụ: Tham gia Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20...... có các đồng chí là………………………………………………………....

IV. QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 20.... - 20......, Chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.... đã thực hiện đúng quy trình:

1. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20...... được Đảng ủy phê duyệt, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đương nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy mới và viết vào Phiếu tự đánh giá, đề xuất của cấp ủy đương nhiệm.

2. Bí thư Chi bộ đương nhiệm giới thiệu danh sách nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới và chuẩn bị Phiếu giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 20.... - 2020 trình Hội nghị chủ chốt đơn vị tổ chức ngày….tháng….năm 20.....

3. Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên ngày…..tháng….năm 20.... đã tiến hành thảo luận danh sách nhân sự do Bí thư Chi bộ đương nhiệm giới thiệu, tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Kết quả như sau:

3.1. Giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới

…………………………………………………………………………………

3.2. Giới thiệu người ứng cử Bí thư Chi bộ

…………………………………………………………………………………

3.3. Giới thiệu người ứng cử Phó Bí thư Chi bộ

…………………………………………………………………………………

4. Hoàn chỉnh Đề án nhân sự và nộp lên Đảng ủy đúng quy định.

Trên đây là toàn bộ Đề án nhân sự tham gia Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20......, Chi bộ nhiệm kỳ 20.... - 20.... báo cáo trình Đại hội xem xét, quyết định./.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ tới

Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ/ Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là một mẫu văn bản hành chính, do vậy khi soạn thảo cần đảm bảo 3 phần đầy đủ của một mẫu văn bản, người phụ trách soạn thảo báo cáo này cần lưu ý các nội dung cần có trong từng phần của mẫu báo cáo nhé. Dưới đây là những nội dung cụ thể, bạn đọc tham khảo.

– Phần mở đầu:

+ Thông tin về đại hội Chi bộ.

+ Thông tin về thời gian và địa điểm lập biên bản.

+ Tên biên bản.

– Phần nội dung:

+ Thông tin về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước.

  • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.
  • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu.
  • Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

+ Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tiếp theo.

  • Phương hướng, mục tiêu.
  • Các mục tiêu chung.
  • Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
18 51.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo