Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học mới nhất

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học

HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học mới nhất qua bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ về quy định xếp lương mới cho giáo viên tiểu học công lập theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV giữa Bộ Nội vụ và Bộ GDĐT quy định chi tiết mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh của giáo viên tiểu học hệ công lập. Quy định có hiệu lực từ ngày 3.11.2015.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học mới nhất

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.07

2. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08

3. Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09

3 hạng chức danh tiểu học

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

- Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.07; giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08; giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09. Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, như sau:

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Một số ngạch bổ sung và thay đổi

Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Thông tư này đối với viên chức đã được xếp lương vào ngạch giáo viên tiểu học theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Khoản 4 Mục II Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10.8. 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường được thực hiện như sau:

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm. Nếu 1 giáo viên đã xếp ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114), bậc 4, hệ số lương 2,46 kể từ ngày 1.2.2013. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) thì xếp bậc 4, hệ số lương 2,46 của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 1.2.2013.
Đánh giá bài viết
1 8.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo