Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động

Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động là gì? Mẫu tờ trình xin kinh phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động là gì?

Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động là mẫu tờ trình được các cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin trình về việc được xin kinh phí hoạt động một chương trình nào đó. Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động nêu rõ lý do xin kinh phí, số kinh phí được xin cấp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động tại đây.

2. Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động

Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động như sau:

TRƯỜNG .....................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Số: ........../................, ngày.....tháng....năm....

TỜ TRÌNH
V/v xin kinh phí hoạt động đại hội Chi đoàn năm học ...... – ..........

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường ..............

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động công tác Đoàn năm học ....... – ............

Căn cứ vào hướng dẫn số ........./........... về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiếu nhi hưởng ứng tháng thanh niên của HĐĐ huyện ..............

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên nhà trường.

Nay BCH Đoàn trường xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Nhằm tạo phong trào hành động thiết thực cho thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của ĐVTN trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và bầu Ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. BHC Chi đoàn trường trình Ban Giám Hiệu hỗ trợ kinh phí cho Đại hội số tiền là: ................... đồng (................................)

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT

T.M BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Xác nhận của Ban giám Hiệu nhà trường
Hiệu Trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 73.091
0 Bình luận
Sắp xếp theo