Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là Mẫu giấy kê khai thuế được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, là giấy tờ đầu tiên trong bộ hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp, công ty,... Nội dung cụ thể của Mẫu số 01/ĐNHT xin được giới thiệu cụ thể đến các bạn tham khảo dưới đây.

1. Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
……………………………

Số: ...............

Mẫu số 01/ĐNHT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày .......... tháng ........ năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế: ............................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:...../..../........Nơi cấp:................. Quốc tịch:......................

[05] Địa chỉ:...............................................................................................................

[06] Quận/huyện: ................................................[07] Tỉnh/thành phố:..........................

[08] Điện thoại: ................................. [09] Fax: .............................. [10] Email:...........

[11] Tên đại lý thuế (nếu có).........................................................................................

[12] Mã số thuế:

[13] Địa chỉ: ...............................................................................................................

[14] Quận/huyện: ............................................ [15] Tỉnh/thành phố: ............................

[16] Điện thoại: .............................. [17] Fax: .................................... [18] Email: ........

[19] Hợp đồng đại lý thuế số: ................................... ngày ...........................................

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại thuếKỳ tính thuế
Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)
Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT
Số tiền đề nghị hoàn

Lý do đề nghị hoàn trả
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
Tổng cộng

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Khoản phải nộp NSNN

(loại thuế, khoản phạt)
Cơ quan thu
Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)
Quyết định thu/
Tờ khai hải quan
Nộp vào tài khoản
Số tiền
Cơ quan thuếCơ quan Hải quanCơ quan khácSốNgàyThu NSNN
Tạm thu
(1)
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế
Tổng cộng

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: ..........................................................................

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ..................................... Bằng chữ: ......................................

Hình thức hoàn trả bằng:

Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN)..........................

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước..............................................

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: .......................................

Chứng chỉ hành nghề số: ...............................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

  • Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng .... năm ...... đến tháng ... năm ........ có liên quan.
  • "Lý do đề nghị hoàn trả": Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
  • "Quyết định thu/Tờ khai hải quan": Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
  • "Nộp vào tài khoản": Đánh dấu "V" vào cột tài khoản có liên quan.
  • KBNN: Kho bạc Nhà nước.
  • NSNN: Ngân sách Nhà nước.
  • GTGT: Giá trị gia tăng.

2. Cách lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên. Sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập giấy đề nghị hoàn thuế rồi bấm Đồng ý.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Bước 2: Chọn giấy đề nghị hoàn thuế

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên. Chọn mục Kê khai => Hoàn thuế => Giấy ĐN hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT-Dành cho hoàn thuế GTGT).

Hướng dẫn cách lập giấy đề nghị hoàn thuế

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn tờ khai, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn loại tờ khai từ tháng đến tháng hoặc từ quý đến quý.

Hướng dẫn cách lập giấy đề nghị hoàn thuế mẫu 01/ĐNHT

Bước 4: Lập giấy đề nghị hoàn thuế

Sau khi chọn kỳ tính thuế xong, màn hình sẽ hiện ra mẫu giấy đề nghị như sau:

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như sau:

[Số giấy đề nghị hoàn]: Nhập số giấy đề nghị hoàn thuế

[Loại hoàn thuế]: Chọn trong danh mục gồm có Hoàn xuất khẩu và Hoàn dự án đầu tư.

[Lý do đề nghị hoàn trả]: Chọn trong danh mục căn cứ theo [Loại hoàn thuế].

[04]: Nhập số CMND/Hộ chiếu – Ngày cấp – Nơi cấp – Quốc tịch

Cột (5): Nhập số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT.

Cột (6): Nhập số tiền đề nghị hoàn.

(2): Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt): Chọn trong danh mục.

(3) Chọn Cơ quan thuế cấp Cục – Cơ quan thuế quyết định hoàn thuế trong danh mục.

(4) Nhập tên Cơ quan Hải quan

(5) Nhập Cơ quan khác (nếu có)

(6) Chọn Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế).

(7) Nhập Quyết định thu/ Tờ khai hải quan.

(8) Nhập Quyết định thu/ Tờ khai hải quan

(11) Nhập Số tiền hoàn thuế.

Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, tiến hành kiểm tra lại số liệu và nhập tên người ký. Sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu và bấm Kết xuất để xuất dữ liệu nếu cần.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 36.158
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.