Biên bản làm việc mới nhất 2022

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi họp, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi hợp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình. Chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất hiện nay, được lưu hành rộng rãi.

Mẫu biên bản làm việc mới nhất 2022 được ban hành theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Biên bản làm việc ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau.  Biên bản làm việc được sử dụng trong các trường hợp sau: Buổi làm việc giữa đại diện cơ quan nhà nước và người dân, buổi làm việc giữa các đối tác với nhau, buổi làm việc giữa đại diện doanh nghiệp và đại diện người lao động, buổi làm việc trong nội bộ cơ quan nhà nước....

1. Biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra.

Tham khảo thêm:

2. Mục đích của biên bản làm việc là gì?

Biên bản làm việc được lập ra nhằm mục đích ghi chép lại diễn biến của buổi làm việc với đầy đủ những diễn biến, ý kiến nêu ra, thỏa thuận và kết quả của buổi làm việc để phục vụ cho một số thủ tục như: ban hành quy chế mới trong tổ chức, doanh nghiệp; thay đổi một số nội dung đang thực hiện… và còn là căn cứ trách nhiệm của các bên sau này khi hiện thực hóa thỏa thuận đã đạt được trong buổi làm việc đó.

3. Yêu cầu của biên bản làm việc

Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Chính vì vậy, một biên bản làm việc phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây:

  • Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết;
  • Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản;
  • Nội dung rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm;
  • Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc;
  • Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc;
  • Tuân thủ về nội dung và hình thức.

4. Mẫu biên bản làm việc mới nhất theo Nghị định 118

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC*

Hôm nay, hồi .... giờ .... phút, ngày …./…./….., tại (2) ……….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Người có thẩm quyền lập biên bản:

Họ và tên: ……………………………………………………………… Chức vụ: ……………….

Cơ quan: …………………………………………………………………………………………….

2. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên: ……………………………………………………………… Nghề nghiệp: ………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

3. <Cá nhân/Tổ chức>(*)bị thiệt hại (nếu có): (3)………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

4. <Cá nhân/Tổ chức>(*)có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

<Họ và tên>(*) …………………………………………………………. Giới tính: ……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ..../.../.………………………………………. Quốc tịch: ………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………..;

ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: …………………………………………………………………...

<Tên của tổ chức>(*): ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: …………………………; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: …………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: (4) …………………………………… Giới tính: ………………..

Chức danh:(5) ………………………………………………………………………………………...

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

1. Thời gian xảy ra vụ việc: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xảy ra vụ việc: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Diễn biến của vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

4. Hiện trường:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. Thiệt hại (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6. Ý kiến trình bày của <cánhân/tổ chức>(*)bị thiệt hại (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

7. Lời khai của <cá nhân/tchức>(*)có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

8. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

9. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

10. <Tang vật/phương tiện>(*)có liên quan đến vụ việc (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi .... giờ .... phút, ngày …./…./….., gồm .... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (6) …………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản làm việc>

Lý do ông (bà) (6) …………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: …………………………………………………………

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi.... giờ .... phút, ngày …./…./………

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

____________________

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản ghi nhận sự việc và ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc quy định tại điểm d khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(**) Áp dụng đối với trường hợp biên bản được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(2) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

5. Mẫu biên bản làm việc

Biên bản làm việc mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

--------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY……………

Đại diện bởi: Ông ………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………….

Mã số thuế: …………………...

BÊN B:

1. Ông: ……………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…......./20…..

Địa chỉ TT: ……….....…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ............………………………………………………………………

2. Ông: ……………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…../20............

Địa chỉ TT: ……………………………………………………………......……..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………………….…..…………

2………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……….….……

…………………………………………………………………………………….……..……

3…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…….….……

………………………………………………………………………………….………..……

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..

6. Biên bản làm việc số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: …….............)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Địa chỉ: ….……..……..

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………….Địa chỉ: …………

Điện thoại:………….Fax: ……

Đại diện: ………..……..

Mã số thuế: ………..……..

Số tài khoản: ………..……..

Hoặc:: ………..……..

BÊN B: ………..……..

Địa chỉ: ………..……..

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..

Đại diện: …………..……..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể

……..

Kết Luận:

……..

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A BÊN B

7. Biên bản làm việc số 3

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
-------------

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ....... giờ ......... ngày ......... tháng .......... năm ..........

Tại ....................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/ ............................................ Chứcvụ: ............................ Đơn vị ...........................

2/ ....................................... Chức vụ: ........................... Đơn vị ................................

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ............................. Năm sinh ................. Quốc tịch ................

Nghề nghiệp:.....................................................................................

..........................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................

...........................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:................. Ngày cấp .................. Nơi cấp ......................

2/ Ông (bà): .................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch ........................

Nghề nghiệp ....................................................................................

..........................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ........................ Ngày cấp .................... Nơi cấp .....................

Nội dung làm việc:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ......... giờ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm ................................................... tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ..........................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Lưu ý khi viết biên bản làm việc

Để đảm bảo giá trị cho biên bản làm việc, người viết biên bản phải lưu ý những vấn đề dưới đây:

- Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.

- Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.

- Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua; thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận, nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.

- Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Ví dụ:

  • Buổi làm việc giữa hai đối tác kinh doanh với nhau thì cần thiết phải có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người tham gia làm việc là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp và được ghi vào nội dung biên bản.
  • Buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp thì về phía người sử dụng lao động phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền; về phía người lao động phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động hoặc tổ trưởng các tổ sản xuất…

Tham khảo thêm:

9. Hướng dẫn viết Biên bản làm việc 2022

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

- Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa;

- Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa

……

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Trên đây là Mẫu Biên bản làm việc mới nhất do hoatieu.vn cung cấp. Biên bản này đơn giản và súc tích nhưng vẫn trình bày được đầy đủ các nội dung cần thiết, đặc biệt, được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến dưới bình luận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
39 306.717
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo