Viết đoạn văn ngắn về Global warming (4 mẫu)

Viết đoạn văn về sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh - Giải pháp nóng lên toàn cầu tiếng Anh ngắn gọn, Write a paragraph about the cause and effect of global warming, nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh... là những chủ đề hay mang tính thời sự vừa giúp các em hiểu rõ hơn về tính cấp bách của việc bảo vệ môi trường cũng như nâng cao kiến thức môn tiếng Anh. Sau đây là một số đoạn văn ngắn về chủ đề sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn, mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn viết đoạn văn về global warming

1. Hướng dẫn viết đoạn văn về global warming

1: Introduction (Mở bài)

Nêu vấn đề sẽ được viết trong bài.

Global warming is one of the biggest issues facing humans today (việc nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay)
The essay will discuss the causes and effects, and possible solutions (bài viết sẽ thảo luận về nguyên nhân, tác động và những giải pháp khả thi)

2: Body (Thân bài)

Phần này thường gồm 2 đến 3 ý chính, được chia làm 2 đến 3 đoạn. Mỗi đoạn có một câu chủ đề bao quát toàn ý của đoạn, và những câu sau để bổ sung, làm rõ nghĩa của câu chủ đề, hoặc đưa ra ví dụ minh họa. Cụ thể trong bài này, thân bài gồm 3 ý chính như sau.

– What is global warming? (Việc nóng lên toàn cầu là gì?)

– What are its causes? (Nguyên nhân là gì?)

– What are possible solutions? (Giải pháp khả thi là gì?)

Conclusion (Kết bài)

Tóm tắt lại nội dung vấn đề và giải pháp.

2. Từ vựng về Global warming

STT

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

1

Environmental pollution

/ ɪnˌvaɪ.r ə nˈmen.t ə l / / pəˈluː.ʃ ə n /

Ô nhiễm môi trường

2

Protection/preservation/conservation

/prəˈtek.ʃən/

/ˌprez.əˈveɪ.ʃ ə n /

/ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/

Bảo vệ, bảo tồn

3

Greenhouse (n)

/ˈɡriːn.haʊs/

Hiệu ứng nhà kính

4

Shortage/ the lack of

/ˈʃɔː.tɪdʒ/

/ðiː/ / læk / / əv

Thiếu hụt

5

Alternatives (adj)

/ɒlˈtɜː.nə.tɪv/

Giải pháp thay thế

6

Deforestation (n)

/diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/

Phá rừng

7

Ecosystem

/ˈiː.kəʊˌsɪs.təm

Hệ thống sinh thái

8

Soil erosion

/sɔɪl/ /ɪˈrəʊ.ʒən/

Xói mòn đất

9

Preserve biodiversity

/prɪˈzɜːv/ /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/

Bảo tồn sự đa dạng sinh học

10

Natural resources

/ˈnætʃ.ər.əl/ /rɪˈzɔːs/ /ˈriː.sɔːs/

Tài nguyên thiên nhiên

11

Greenhouse gas emissions

/ˈɡriːn.haʊs/ /ɡæs/ /iˈmɪʃ.ən/

Khí thải nhà kính

12

A marine ecosystem

/məˈriːn/ /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/

Hệ sinh thái dưới nước

13

Absorption (n)

/əbˈzɔːp.ʃən/

Sự hấp thụ

14

Acid rain

/ˈæs.ɪd/ /reɪn/

Mưa axit

15

Activated carbon

/ˈæk.tɪ.veɪt/ /ˈkɑː.bən/

Than hoạt tính

16

Activated sludge

/ˈæk.tɪ.veɪt/ /slʌdʒ/

Bùn hoạt tính

17

Serious/acute

/ˈsɪə.ri.əs/

/əˈkjuːt/

Nghiêm trọng

18

Excessive

/ekˈses.ɪv/

Quá mức

19

Dispose/release/get rid of

/dɪˈspəʊz/

/rɪˈliːs/

/ɡet/ /rɪd/ /əv/

Thải ra

20

Contaminate/pollute

/kənˈtæm.ɪ.neɪt/

/pəˈluːt/

Làm ô nhiễm/ làm nhiễm độc

21

Catalyze (for)

/ˈkæt̬.əl.aɪz/

Xúc tác (cho)

22

Exploit (v)

/ɪkˈsplɔɪt/

Khai thác

23

Conserve (v)

/kənˈsɜːv/

Giữ gìn

24

Tackle/cope with/deal with/grapple

/ˈtæk.əl/

/kəʊp/ /wɪð/

/diːl/ /wɪð/

/ˈɡræp.əl/

Dừng lại

25

Damage/destroy

/ˈdæm.ɪdʒ/

/dɪˈstrɔɪ/

Phá hủy

3. Viết đoạn văn về sự nóng lên toàn cầu bằng tiếng Anh

Global warming refers to the long-term increase in Earth's average surface temperature due to human activities, primarily the emission of greenhouse gases such as carbon dioxide and methane. The burning of fossil fuels, deforestation, and industrial processes release these gases into the atmosphere, creating a "greenhouse effect" that traps heat and leads to a rise in global temperatures. This phenomenon has far-reaching consequences for the planet, including the melting of polar ice caps, more frequent and severe heatwaves, disruptions to ecosystems, and changes in weather patterns. The impacts of global warming are widespread and pose significant challenges for biodiversity, sea levels, agriculture, and human well-being. Mitigating global warming requires international cooperation, sustainable practices, and the adoption of clean energy sources to reduce greenhouse gas emissions and protect the health of the planet for future generations.

Dịch

Nóng lên toàn cầu là sự gia tăng lâu dài của nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất do các hoạt động của con người, chủ yếu là phát thải các khí nhà kính như carbon dioxide và metan. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và các quy trình công nghiệp giải phóng các loại khí này vào khí quyển, tạo ra "hiệu ứng nhà kính" giữ nhiệt và dẫn đến tăng nhiệt độ toàn cầu. Hiện tượng này gây ra những hậu quả sâu rộng cho hành tinh, bao gồm băng tan ở hai cực, các đợt nắng nóng thường xuyên và nghiêm trọng hơn, sự gián đoạn hệ sinh thái và những thay đổi về kiểu thời tiết. Tác động của sự nóng lên toàn cầu là lan rộng và đặt ra những thách thức đáng kể đối với đa dạng sinh học, mực nước biển, nông nghiệp và sức khỏe con người. Giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế, các biện pháp bền vững và áp dụng các nguồn năng lượng sạch để giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ sức khỏe hành tinh cho các thế hệ tương lai.

4. Viết đoạn văn tiếng Anh về Global warming - mẫu 1

Global warming, also known as climate change, is a major environmental issue that has been gaining attention worldwide. It refers to the gradual increase in the Earth's surface temperature due to the buildup of greenhouse gases in the atmosphere. These gases, such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, trap heat from the sun and prevent it from escaping into space, leading to a warming effect on the planet.

The consequences of global warming are far-reaching and can be devastating. Rising temperatures can lead to more frequent and intense natural disasters, such as hurricanes, floods, and droughts. This can cause widespread destruction, displacement of people, and loss of life. The warming of oceans can also result in the destruction of coral reefs and harm to marine life.

Furthermore, global warming can also have significant economic impacts. Changes in climate patterns can affect agriculture and food production, leading to food shortages and higher prices. The increased occurrence of extreme weather events can also disrupt transportation and energy infrastructure, leading to significant economic losses.

To combat global warming, it is essential for individuals and governments to take action to reduce greenhouse gas emissions. This can involve using renewable energy sources, improving energy efficiency, and reducing the use of fossil fuels. Additionally, individuals can take small steps such as reducing their carbon footprint by using public transportation, eating a plant-based diet, and reducing waste.

In conclusion, global warming is a pressing issue that requires immediate attention and action from individuals, governments, and businesses alike. By taking steps to reduce greenhouse gas emissions and promoting sustainable practices, we can help mitigate the impact of global warming on our planet.

Dịch

Nóng lên toàn cầu, còn được gọi là biến đổi khí hậu, là một vấn đề môi trường lớn đang được chú ý trên toàn thế giới. Nó đề cập đến sự tăng dần của nhiệt độ bề mặt Trái đất do sự tích tụ của khí nhà kính trong khí quyển. Những khí này, như carbon dioxide, methane và nitrous oxide, giữ lại nhiệt từ mặt trời và ngăn không cho nó thoát ra không gian, dẫn đến tác động làm ấm trái đất.

Hậu quả của nóng lên toàn cầu là rộng rãi và có thể gây tai họa. Nhiệt độ tăng cao có thể dẫn đến các thảm họa thiên nhiên phổ biến và mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như siêu bão, lụt và hạn hán. Điều này có thể gây ra sự tàn phá phổ biến, di dời người dân và thất thoát tính mạng. Sự nóng lên của đại dương cũng có thể gây ra sự tàn phá của rạn san hô và gây hại cho đời sống biển.

Ngoài ra, nóng lên toàn cầu cũng có thể có tác động kinh tế đáng kể. Thay đổi trong mô hình khí hậu có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt thực phẩm và giá cả cao hơn. Việc xảy ra các sự kiện thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn giao thông và cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra thất thoát kinh tế đáng kể.

Để chống lại nóng lên toàn cầu, việc cá nhân và chính phủ thực hiện các biện pháp để giảm lượng khí thải nhà kính là cần thiết. Điều này có thể bao gồm sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, cá nhân có thể thực hiện các bước nhỏ như giảm lượng khí thải của mình bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ăn chế độ ăn chay và giảm lượng rác thải.

Kết luận, nóng lên toàn cầu là một vấn đề cấp bách đòi hỏi sự chú ý và hành động ngay lập tức từ cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp. Bằng cách thực hiện các biện pháp giảm lượng khí thải nhà kính và khuyến khích các thực tiễn bền vững, chúng ta có thể giúp giảm thiểu tác động của nóng lên toàn cầu đối với hành tinh của chúng ta.

5. Viết đoạn văn tiếng Anh về Global warming - mẫu 2

Global warming is one of the most catastrophic problem that humans have to face. It is the increase of Earth’s average suface temperature due to of greenhouse gases. There are many causes leading to global warming. The first thing is deforestation that is the clearance of woodland and forest. People cut down lots of trees to create space for farms or ranches. Trees and forests turn carbon dioxide into oxygen, so when they are cleared like the stored carbon is then released into the environment. Waste is also a main reason leading the problem. Nowsadays, people have created more waste because of the amount of packaging used and the short life cycle of products. A lot of items, waste and packaging isn’t recyclable, which means it ends up in landfills. When the waste in landfills begins to decompose, it releases harmful gases into the atmosphere which contribute to global warming. Another cause is transport and vehicles. The large of amount of transportation burns fossil fuels that release carbon and other types of pollutants into the atmosphere. To reduce these problems, people need to change their habits such as educing energy use, using green methods of transport and planting trees. To sum up, global warming is a serious problem.

Dịch

Trái đất nóng lên là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà con người phải đối mặt. Đó là sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất do khí nhà kính. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trái đất nóng lên. Việc đầu tiên là nạn phá rừng. Người ta chặt rất nhiều cây để tạo không gian làm trang trại hoặc chăn nuôi gia súc. Cây cối và rừng biến carbon dioxide thành oxy, vì vậy khi chúng bị biến mất thì lượng carbon dự trữ sau đó bị thải ra môi trường. Rác thải cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Ngày nay, con người đã tạo ra nhiều chất thải hơn do số lượng bao bì được sử dụng và vòng đời sản phẩm ngắn. Rất nhiều vật dụng, chất thải và bao bì không thể tái chế, có nghĩa là chúng sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp. Khi chất thải trong các bãi chôn lấp bắt đầu phân hủy, nó thải ra khí độc hại vào bầu khí quyển, góp phần làm trái đất nóng lên. Một nguyên nhân khác là do phương tiện giao thông và phương tiện. Khối lượng lớn phương tiện giao thông đốt cháy nhiên liệu hóa thạch giải phóng carbon và các loại chất ô nhiễm khác vào bầu khí quyển. Để giảm thiểu những vấn đề này, mọi người cần thay đổi thói quen như giáo dục việc sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây xanh. Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng.

6. Viết đoạn văn tiếng Anh về Global warming - mẫu 3

Global warming is one of the biggest issues facing humans nowadays, caused mainly by humans. It has most catastrophic effects on humans and humans have to take action to reduce the risks. In this essay, we will discuss the causes and effects of global warming and give some possible solutions.

Global warming is the increase of Earth’s average surface temperature due to effect of greenhouse gases, such as carbon dioxide emissions from burning fossil fuels or from deforestation, which trap heat that would otherwise escape from Earth.

Global warming has serious consequences. It leads to heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases. It also results in melting of polar ice caps and rising of sea levels. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, flood and droughts are obvious consequences of global warming. Moreover global warming might cause the widespread extinction of species.

Every one of us can help to protect and sustain our environment by changing our consumption habits such as reducing energy use, using green methods of transport and planting trees.

In brief, global warming is a serious problem that has a lot of consequences and effects on humans’ lives. To solve this, people have to take action by changing our consumption habits and protect our environment.

Dịch

Hiện tượng nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay, nguyên nhân chủ yếu là do con người gây ra. Nó có hầu hết các tác động thảm khốc đối với con người và con người phải hành động để giảm thiểu rủi ro. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi sẽ thảo luận về nguyên nhân và ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu và đưa ra một số giải pháp khả thi.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất do ảnh hưởng của khí nhà kính, chẳng hạn như khí thải carbon dioxide do đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc do phá rừng, giữ nhiệt mà nếu không sẽ thoát ra khỏi Trái đất.

Trái đất nóng lên gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến các bệnh liên quan đến nhiệt và tử vong, và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Nó cũng dẫn đến sự tan chảy của các chỏm băng ở hai cực và mực nước biển dâng cao. Các hình thái thời tiết cực đoan như bão nghiêm trọng, sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán là những hậu quả rõ ràng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Hơn nữa, sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra sự tuyệt chủng trên diện rộng của các loài.

Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần bảo vệ và duy trì môi trường bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng như giảm sử dụng năng lượng, sử dụng các phương pháp giao thông xanh và trồng cây xanh.

Tóm lại, hiện tượng nóng lên toàn cầu là một vấn đề nghiêm trọng gây ra nhiều hậu quả và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Để giải quyết vấn đề này, mọi người phải hành động bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng và bảo vệ môi trường của chúng ta.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập - Lớp 9 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 24.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo