Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập hay còn gọi là mẫu giấy giới thiệu của nhà trường được gửi tới đơn vị, cơ quan, tổ chức mà sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp với mục đích giúp sinh viên có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học.

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập do khoa trực tiếp xác nhận, trong đó cần nêu rõ thông tin về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa... Trong giấy giới thiệu phải trình bày mục đích giới thiệu sinh viên đến thực tập vị trí nào, thời gian bao lâu và tên luận văn liên quan. Giấy giới thiệu do trưởng khoa thừa lệnh hiệu trưởng xác nhận và phải có ý kiến của đơn vị thực tập đồng ý tiếp nhận sinh viên.

Đơn xin thực tập

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Mẫu giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập/mẫu giấy giới thiệu của nhà trường:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường...................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Số:.../GGT- ĐHVTT- ........................., ngày......tháng.......năm...........

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:...................................................................................................................

Nhằm giúp cho sinh viên trường............................................... có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa................................., Trường............................... giới thiệu:

Sinh viên:................. MSSV:.......................... Lớp:................... Khóa:..........................

Được giới thiệu đến:.....................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Về việc:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

Kính mong..................................... giúp đỡ cho sinh viên.............................................. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày

....../......../.........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(Ký tên và đóng dấu)

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 21.352
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.