Thông tư 94/2021/TT-BTC phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 94/2021/TT-BTC phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 94/2021/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá.