Thông tư 27/2023/TT-BTC phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 27/2023/TT-BTC phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 27/2023/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành về phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng.