Thông tư 01/2022/TT-BQP quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 01/2022/TT-BQP quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 01/2022/TT-BQP được Bộ quốc phòng ban hành về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.