Quyết định 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 07/2022/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành về quy định nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.