Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi chính sách tinh giản biên chế

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi chính sách tinh giản biên chế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa quy định về tinh giản biên chế. Nghị định 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020. Các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.