Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Nghị định 120/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.