Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13.