Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Vỉa hè cũng là nơi sử dụng với các mục đích chính đáng khác nhau của người dân. Việc sử dụng vỉa hè được pháp luật quy định cụ thể bởi các quy định. Vì vậy để xin phép sử dụng vỉa hè vào các dịp cưới xin, ma chay... các bạn nên viết Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè gửi lên các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Lực lượng TNXK tỉnh, thành phố ...;

- UBND phường ……………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………

Tôi sử dụng vỉa hè tạm thời tại khu vực trước nhà số ……… đường ………………
……………………, quận ……………………………………, tỉnh, thành phố ....

Của ông (bà): …………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………

Với diện tích sử dụng: ………………………………m² (dài: ……m, rộng: ……m).

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi sẽ chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, đồng thời đóng phí đầy đủ, đúng hạn.

Thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là: ……………..tháng.

Từ ngày ……. tháng ……. năm ……. đến hết ngày ……. tháng ……. năm …….

Kính đề nghị Ban Chỉ huy Lực lượng TNXK thành phố ...., UBND phường ……………………. giải quyết.

.... , ngày ....... tháng ....... năm ............

Xác nhận của UBND phường ……………………………Ý kiến chủ hộ phần nhà, đất bên trong Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Có được dựng rạp cưới trên vỉa hè hay không?

Theo khoản 4 điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP quy định như sau: Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:

  • Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông Vận tải (đối với quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với các hệ thống đường địa phương) chấp thuận.
  • Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ.
  • Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ.
  • Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.
  • Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Như vậy, trong trường hợp tổ chức đám cưới thì thời gian sử dụng tạm thời hè phố (vỉa hè) không quá 48 giờ. Nếu tổ chức đám cưới, dựng rạp trên vỉa hè 3 ngày là không đúng với quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.683
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.