Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải là gì?

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin cơ sở đào tạo...

2. Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/GCN-BGTVT

Hà Nội, ngàythángnăm

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI

Căn cứ Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chứng nhận:

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện:.........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có).........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................

Điện thoại:...................................; Fax:.....................; Email:..........................................

Đủ điều kiện tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải sau:

1 .............................................. (tên khóa đào tạo, huấn luyện).......................................

2 .............................................. (tên khóa đào tạo, huấn luyện).......................................

3 .............................................. (tên khóa đào tạo, huấn luyện).......................................

BỘ TRƯỞNG

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo