Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2022 full 24 mã đề

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Hà Nội - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 Hà Nội đã đến rất gần. Sau bài thi môn Toán và Ngữ Văn, tiếng Anh là bài thi môn cuối cùng thi vào lớp 10 năm 2022 của TP Hà Nội. Năm nay TP Hà Nội thống nhất bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết đề thi tuyển sinh môn Anh vào lớp 10 2022 hà Nội cùng với gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội 2022 để các em học sinh đối chiếu kết quả sau khi kì thi kết thúc.

1. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội 2022 chính thức

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội 2022 chính thức

2. Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh 2022 Hà Nội

Mã đề 001

Mã đề 002

1B2C3D4B5B6B7B8B9C10A
11D12D13A14A15B16C17C18B19D20B
21D22A23D24C25A26C27C28A29B30A
31D32C33D34C35B36A37C38C39C40B

Mã đề 003

1. D

2. A

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. B

9. C

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. C

16. A

17. A

18. B

19. B

20. D

21. B

22. A

23. D

24. B

25. C

26. A

27. B

28. B

29. C

30. C

31. B

32. B

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. C

39. D

40. C

Mã đề 004

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 0

Mã đề 005

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

6. D

7. D

8. A

9. A

10. A

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D

16. A

17. C

18. D

19. C

20. D

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. A

32. C

33. B

34. D

35. D

36. D

37. B

38. C

39. B

40. B

Mã đề 006

Mã đề 007

1B2D3B4A5D6C7C8C9D10A
11A12A13B14C15C16A17D18B19A20D
21D22D23C24A25C26D27D28D29B30B
31B32A33A34C35A36C37A38D39C40D

Mã đề 008

Mã đề 009

Mã đề 010

1C2D3B4C5A6A7C8D9B10D
11D12C13B14C15B16A17A18B19D20A
21C22C23C24D25A26A27A28A29A30D
31A32D33B34C35A36D37C38C39B40D

Mã đề 011

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. D

9. C

10. C

11. D

12. A

13. A

14. D

15. B

16. C

17. B

18. B

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. B

25. B

26. B

27. B

28. A

29. A

30. C

31. D

32. C

33. D

34. A

35. C

36. D

37. B

38. A

39. C

40. D

Mã đề 012

1. A

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. C

8. D

9. A

10. C

11. A

12. B

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. C

24. D

25. D

26. B

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. A

33. D

34. D

35. C

36. D

37. D

38. B

39. C

40. B

Mã đề: 013

Mã đề: 014

Mã đề 015

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D

11. A

12. D

13. B

14. A

15. A

16. C

17. A

18. A

19. D

20. C

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. D

27. A

28. D

29. D

30. A

31. D

32. D

33. B

34. C

35. B

36. C

37. B

38. B

39. C

40. C

Mã đề 016

Mã đề: 017

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D

6. C

7. A

8. D

9. A

10. B

11. A

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A

17. C

18. A

19. A

20. D

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. D

30. D

31. C

32. A

33. D

34. B

35. C

36. D

37. D

38. D

39. A

40. B

Mã đề: 018

1. B

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. B

8. D

9. A

10. B

11. B

12. D

13. D

14. A

15. B

16. C

17. D

18. A

19. C

20. C

21. A

22. A

23. B

24. C

25. A

26. C

27. A

28. A

29. C

30. D

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. C

37. A

38. C

39. D

40. B

Mã đề: 019

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

6. B

7. B

8. A

9. A

10. D

11. D

12. A

13. C

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. B

24. D

25. A

26. D

27. D

28. A

29. A

30. D

31. D

32. C

33. C

34. B

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. A

Mã đề 020

1. A

2. B

3. D

4. B

5. B

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11. A

12. B

13. A

14. A

15. B

16. A

17. A

18. C

19. D

20. B

21. A

22. C

23. B

24. D

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. B

31. A

32. D

33. D

34. C

35. A

36. D

37. D

38. C

39. C

40. A

Mã đề 021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 6

Mã đề 022

Mã đề 023

Mã đề 024

3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội 2022

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 0

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 1

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 2

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả mã đề 3

4. Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 944/SGDDDDT-QLT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 2022 Hà Nội

5. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức của SGD Hà Nội

6. Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội mã đề 119

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

7. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh Tp Hà Nội

Mã đề 101

1.A2.A3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.A12.C13.D14.C15.D16.A17.A18.B19.B20.A
21.A22.D23.D24.C25.D26.C27.B28.B29.B30.B

Mã đề 107

1.B2.A3.B4.D5.A6.C7.C8.D9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.C23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.A30.B

Mã đề 108

1.A2.C3.A4.D5.D6.A7.C8.A9.D10.C
11.D12.C13.D14.A15.A16.B17.B18.B19.D20.A
21.D22.D23.D24.A25.C26.A27.B28.C29.B30.B

Mã đề 111

1.B2.B3.D4.C5.C6.A7. B8. A9. C10. C
11.A12.D13.D14.C15.D16.C17.B18.A19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.C26.B27.A28.B29.A30.D

Mã đề 115

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.B15.B16.D17.C18.C19.A20.B
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.C28.HB29.C30.B

Mã đề 118

1.D2.C3.C4.A5.A6.B7.B8.D9.B10.B
11.B12.C13.A14.D15.A16.D17.B18.B19.A20.D
24.C25.C26.C27.B28.A29.B30.A

Mã đề 119

1.C2.B3.A4.D5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.A12.D13.C14.B15.A16.A17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.C25.B26.A27.C28.A29.D30.D

Mã đề 120

1.C2.B3.D4.D5.B6.D7.B8.B9.B10.D
11.D12.B13.B14.C15.A16.A17.D18.B19.D20.D
26.C27.C28.A29.D30.C

Mã đề 124

1.D2.B3.B4.B5.B6.B7.A8.D9.A10.A
11.C12.D13.C14.A15.A16.D17.B18.D19.D20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.C28.C29.C30.A

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
48 20.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo