Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người làm đơn, tác phẩm đăng ký bản quyền, chủ sở hữu quyền tác giả... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ


Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY …………..………..........................................................…

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………...................................................

Cấp ngày: Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……

Địa chỉ: ……………………………………..............................................................................

Điện thoại: ...............................................…………. Fax: ......................................………..

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho: Ông /Bà……................................................…………

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: “……………………”

Loại hình: .............................................................................................................................

Thời gian công bố: …/…/20….

Nơi công bố: …………….......................................................................................................

Hình thức công bố: ………............................................................................................…….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho ………………

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có ……. (……) tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả: Ông/Bà ........................................... Giới tính: .......................................

Bút danh: ............................................................................................................................

Sinh ngày: ...........................................................................................................................

Số CMND: ..........................………. do Công An …….. cấp ngày …/…/…...

Quốc tịch: .............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức: CÔNG TY ........................................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ............................................................................

Cấp ngày: Ngày ….tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố …... Đăng ký thay đổi lần ….. ngày ……..

Địa chỉ:

Điện thoại: ............................................. Fax: ......................................................................

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- NT;

- Lưu VP- IP

Người nộp đơn

CÔNG TY …………

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu nộp kèm theo:

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

- 01 Giấy ủy quyền

- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh

- 02 Bản mô tả tác phẩm.

- 02 tác phẩm đĩa CD

- 01 bản sao giấy CMND

Đánh giá bài viết
1 957
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo