Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

Mẫu số 02/ƯĐGD - Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 02/ƯĐGD - Giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mời các bạn tải về.

Nội dung của mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY XÁC NHẬN
(Dùng cho các cơ sgiáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học xác nhận)

Trường:..............................................................................................................

Xác nhận anh/chị:..............................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên:

Năm thứ............... Học kỳ: .................................... Năm học............................

Khoa ............................. Khóa học ................. Thời gian khóa học ............(năm);

Hình thức đào tạo: ................................

Kỷ luật: .................................................(ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho.................................. theo quy định và chế độ hiện hành.

... ..., ngày... ... tháng... ...năm... ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

Mẫu giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

Đánh giá bài viết
1 4.520
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo