Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách như sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng.

Số TT

CHỈ TIÊU

Mã số

Số còn phải nộp năm trước chuyển qua

Số phát sinh phải nộp trong năm

Số đã nộp trong năm

Số còn phải nộp chuyển qua năm sau

A

B

C

1

2

3

4 = (1+2-3)

I

Thuế

10

1

Thuế giá trị gia tăng

11

2

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

15

3

Thuế Tài nguyên

16

4

Thuế Nhà đất

17

5

Tiền thuê đất

18

6

Các khoản thuế khác

19

Thuế môn bài

Thuế thu nhập cá nhân

Các loại thuế khác

II

Các khoản phải nộp khác

30

1

Các khoản phụ thu

31

2

Các khoản phí, lệ phí

32

3

Các khoản khác

33

Các khoản nộp phạt

Nộp Khác

TỔNG CỘNG (40=10+30)

40

........., ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

Đánh giá bài viết
1 3.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo