Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020

HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020 trong bài viết này. Biên bản họp đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên đưa ra những thống kê, số liệu và xếp loại từng giáo viên trong tổ chuyên môn.

1. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1.1 Quy trình đánh giá

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

1.2. Xếp loại kết quả đánh giá

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Đồng thời, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đảm bảo khách quan, toàn diện, công bằng và dân chủ; dựa trên phẩm chất, năng lực và quá trình làm việc của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương; các minh chứng xác thực, phù hợp.

2. Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp số 1

PHÒNG GD-ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

........, ngày .....tháng ....năm ......

BIÊN BẢN 

V/v họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức

1.Thời gian – Địa điểm: Vào lúc .....giờ .....phút, ngày ..... tháng .......năm ...... Tại Trường tiểu học ........tổ chức họp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học............

2.Thành phần tham dự:

- Ông: ............ Hiệu trưởng

- Bà .................Phó Hiệu trưởng

- Bà: ...................Công đoàn

- Tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường .............

- Bà: ................., giáo viên, thư ký

- Vắng: 0

3. Nội dung:

Họp đánh giá công chức, viên chức năm học ..................

Chủ tọa cuộc họp: Đ/c Trịnh Khắc Trung - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

Đ/c: ............ triển khai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Hội đồng thi đua khen thưởng tiến hành đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác. Đ/c ............. thông qua kết quả đánh giá như sau:

Toàn trường có .......cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ......đ/c, Hoàn thành tốt nhiệm vụ ......đ/c, Hoàn thành nhiệm vụ ......đ/c. Hội đồng trường thống nhất 100% kết quả xếp loại trên.

Biên bản kết thúc lúc .........giờ cùng ngày.

HIỆU TRƯỞNG Thư ký

3. Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp số 2

SỞ GD& ĐT ............................

ĐƠN VỊ (Tổ): ……………………

Số: /BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày ….. tháng …. năm 20...

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP - NĂM HỌC..........

Tổ: ………………………………………………….

Tiến hành vào lúc …giờ, ngày …./…/20..., tại ………………………………….…… tổ chức họp đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 20...-20...

1. THÀNH PHẦN:

- Ông (bà): ……………… …….. .. …. ………. - Chủ trì;

- Ông (bà): ……………… ……………………. - Thư ký.

- Giáo viên của tổ: ……….. người; vắng: ………………

- Lý do: …………………………………………………………………………………………………..

2. NỘI DUNG:

1. Ông (bà): ………………………………………………………..:

a) Triển khai các văn bản chỉ đạo có liên quan về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gồm:

- Thông tư 30/BGDĐT;

- Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2014-2015.

b) Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:

- Giáo viên trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá.

- Tổ chuyên môn đóng góp ý kiến cho cá nhân vừa đánh giá, biểu quyết đánh giá đánh giá, xếp loại cho từng tiêu chí và xếp loại chung.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản;

- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

Tiến hành đánh giá, xếp loại

1. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

+ Nhược: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………….........

2. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

+ Nhược: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : …………………………

4. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

5. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

6. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

7. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

8. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

9. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

10. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

11. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

12. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

13. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

14. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

15. Ông (Bà) ………………………………………………….………………., trình bày nội dung Phiếu giáo viên tự đánh giá: (có Phiếu giáo viên tự đánh giá kèm theo)

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+ Nhược: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

- Người chủ trì kết luận đánh giá, phân loại:

Tổng số điểm: ……………/100; Xếp loại : ………………………….

3. KẾT LUẬN CHUNG.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, đánh giá của toàn thể giáo viên, tổ: ………………………………………………..……. thống nhất đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ năm học 20...-20..., như sau:

 1. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 2. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 3. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 4. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 5. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 6. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 7. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 8. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 9. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 10. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 11. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 12. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 13. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 14. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………
 15. Ông (bà):…………………………… ; xếp loại: ……………………

* Kết quả chung:

- Loại xuất sắc: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Loại khá: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

- Loại TB: .…/….. (tỷ lệ: ….…%); - Chưa đạt: .…/…... (tỷ lệ: …….%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 22.574
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo